Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, apr, 25 2018
Senaste Nytt

Regeringen ställer krav på kommunernas bostadsplanering

Regeringen vill genom utredningen säkerställa sig om att alla kommuner bidrar utifrån sina förutsättningar

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 09 feb 2017

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska knyta ihop Boverkets övergripande bedömning av Sveriges bostadsbyggnadsbehov med bostadsplaneringen i landets kommuner. Regeringen vill genom utredningen säkerställa sig om att alla kommuner bidrar utifrån sina förutsättningar när det gäller hur mycket som behöver byggas och anpassar sitt arbete därefter.

– Regeringen ställer ökade krav på kommunal planering för att möta de växande bostadsbehoven. Det är viktigt att de nya bostäderna byggs i hela Sverige, men också att de placeras där människor vill bo och att vi möter efterfrågan på arbetsmarknaden. Regeringen vill också säkerställa att alla kommuner arbetar med samma förutsättningar, så att summan av kommunernas planering är i nivå med de prognoser som finns, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringen genomför just nu den största bostadspolitiska satsning­en på 20 år. Som ett led i detta presenterades i juni 2016 ett bostadspolitiskt paket med förslag på 22 åtgärder för fler bostäder. En av åtgärderna för att få till stånd mer bostäder var göra de nationella bedömningarna av bostadsbyggnadsbehoven styrande för kommunernas planering.

Utredaren ska också föreslå ändringar i bostadsförsörjningslagen och plan- och bygglagen som gör det tydligt att det av kommunens översiktsplan ska framgå hur man avser att lösa de bedömda bostadsbyggnadsbehoven.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 september 2017.

Annons