Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, apr, 24 2019
Senaste Nytt

Eslöv: Markanvisning för byggrätter på Föreningstorget

Illustration Kamikaze Arkitekter
Illustration Kamikaze Arkitekter
Publicerad av
Redaktionen - 22 jan 2019

Eslövs kommun förbereder genom detaljplaneändringar och markanvisningar för en ökad befolkning. De närmaste fyra åren planeras det att byggas närmare 1 000 nya bostäder i Eslöv.

Eslövs kommun bjuder nu in till en markanvisningstävling för cirka 100 bostäder på Föreningstorget. Tävlingsområdet utgör ett nytt kvarter för bostäder och centrumverksamhet. I juni 2017 vann den nya detaljplanen för Föreningstorget laga kraft och meningen är att torget ska utvecklas till ett nytt kvarter med bostäder och centrumverksamhet samt ett torg som avslutar Kanalgatans stråk från Stadsparken. Eslövs kommun söker nu exploatörer som vill förverkliga kommunens planer med bland annat fler bostäder i attraktiva miljöer.

Föreningstorget 

Föreningstorget ligger i Eslövs centrum med cirka fem minuters promenad från Stora torg. I anslutning till torget byggs idag det gamla polishuset om och 109 nya lägenheter kommer under 2019 att stå klara. I nästa etapp planeras för ytterligare 200 bostäder. Tanken med markanvisningstävlingen för Föreningstorget är att omvandla torget från en öppen parkeringsyta till en centrumnära stadsdel med bostäder och centrumhandel. Här ska också finnas ett mindre torg som avslutar Kanalgatans stråk från Stadsparken. Detaljplanen omfattar byggrätter för bostäder och centrumhandel i upp till sex våningar. Planen medger även parkering i underjordiskt och överbyggt garage. Ombyggnaden av torget, som kommunen är huvudman för, är planerad att genomföras efter att kvartersmarken har färdigställts.

Tävlingens upplägg

Tävlingen är uppdelad i två steg. Steg 1 är en öppen intresseanmälan. Syftet är att få in intressanta och starka koncept där en eller flera intressenter samarbetar kring en helhetslösning. Konceptet kan lämnas in för hela tävlingsområdet eller del av området. Intressenterna lämnar in en konceptbeskrivning och ett anbud där priset för byggrätten ska anges. Eslövs kommun kommer att välja ut tre till fem intressenter som uppfyller kommunens krav och som presenterar de bästa koncepten.

I steg 2 kommer de intressenter som gått vidare från steg 1 att få utveckla sina koncept och lämna in sina färdiga tävlingsbidrag. Eslövs kommun kommer att utse en vinnare bland de inkomna bidragen och ett markanvisningsavtal kommer att upprättas mellan vinnaren och Eslövs kommun.