”Vi behöver tätare städer”

Förtätningsplan för halvön Skatudden i Helsingfors, ett förslag som skulle öka stadsdelens invånarantal med 2000 boende. Foto: Soininvaara

Man bör öka förtätningen i städerna istället för att planlägga nya områden i städernas randområden. Det framgår av en studie som Finlands miljöcentral har gjort om framtiden för 14 stadsområden.

Miljöcentralen befarar att bosättningen åter börjar splittras när det blir högkonjunktur, skriver FNB.

Det finns många fördelar med förtätning, till exempel kan infrastrukturen användas mer effektivt och det möjliggör klusterbildningar för utbildning och innovationer. Handeln kan koncentreras och mötesplatserna blir fler.

Enligt studien är kompletterande byggande ett betydligt bättre alternativ än att i utkanterna av städerna bygga nya småhusområden som kräver att invånarna har bil.

- I synnerhet i städer som avfolkas kan man inte vänta sig tillräcklig efterfrågan i utkanterna och då hotar utvecklingen av områdena att stanna av. Och det kostar, säger specialforskaren Mika Ristimäki på Finlands miljöcentral

– Infrastruktur i periferierna som inte används fullt ut blir dyr för kommunen. Det är också dyrt för de boende eftersom säkerhetsvärdet på bostäderna inte håller sig bra.

Ristimäki säger att det skett en förändring i efterfrågan på bostadsmarknaden. Centrum och dess randområden är nu mer eftertraktade än de delar av stadsområdena där man måste ha bil.

Kommersiella aktörer är enligt Ristimäki inte heller längre intresserade av stora perifera shoppingcenters utan de vill vara i centrum.

Att bygga städer tätare är den tydliga trenden idag. Det planeras för högre hus och ett tätare stadsliv i både stadskärnor och förorter.

I flera städer finns i dag utmaningar vad gäller bland annat luftkvalitet och bullernivåer. Genom förtätning och bra stadsplanering arbetar kommunerna för att förbättra både luft- och ljudmiljön. Bland annat minskar bilberoendet när fler bor tätt och kan gå, cykla eller åka med kollektivtrafiken till jobbet.