Höga halter av koldioxid försämrar tankeförmågan och kan göra oss sjuka

Svensk Ventilations vd, Britta Permats, hjärtefråga är ett hälsosamt inomhusklimat för alla. Hon ömmar särskilt för barn, allergiker och äldre som är särskilt känsliga för dålig luft.

Höga halter av koldioxid (CO2) försämrar vår tankeförmåga, visar forskningen. Det kan därför vara klokt att regelbundet mäta koldioxidnivån i lokaler, inte minst i skolor. Rätt val av ventilationslösning ger en bättre inomhusmiljö och minskar också energiförbrukningen.   

AV: C-G HANBERG | FOTO: SVENSK VENTILATION | JOHN JACKSON | GERD ALTMANN | VICTORIA CHOI

Koldioxidhalten i atmosfären är nu över 400 ppm1), ett rekordhögt värde.

–Förutom CO2-halten ökar bland annat medeltemperaturen, luftfuktigheten och luftföroreningarna till följd av den globala uppvärmningen. Även risken för pandemier som covid-19 ökar av samma orsak, säger Britta Permats, vd för branschorganisationen Svensk Ventilation.

Amerikanska forskare kräver strängare regler för att hindra covid-19 och andra sjukdomar från att sprida sig via luften i våra byggnader. Krav på större luftväxling och effektivare filter finns än så länge bara på sjukhus och andra vårdinrättningar. Forskarna efterlyser nu liknade krav även för andra offentliga lokaler.

En italiensk studie visar att en god ventilation kan minska spridningen av coronaviruset med drygt 80 procent i klassrum.

En studie från Schweiz visar att risken att bli smittad med Covid-19 är högre i klassrum med dålig ventilation. Bra ventilation är därför viktigt om man vill slippa stänga ner skolor under pandemier, säger Britta Permats.

bild
Det behövs fler yngre ventilationsmontörer, bland annat för att täcka upp för pensionsavgångarna i branschen.

Bara sex år av livet utomhus

Medellivslängden i Sverige är nästan 85 år för kvinnor och drygt 81 år för män.

–Under vårt liv tillbringar vi bara cirka sex år utomhus. Det säger det mesta om hur viktigt det är med ett hälsosamt inomhusklimat och ett ventilationssystem som både ger en behaglig temperatur, för bort föroreningar, minskar CO2-halten och filtrerar uteluften som kan innehålla ohälsosamma partiklar, menar Britta Permats.

CO2 inomhus produceras bland annat av människors utandning. En CO2-halt på 1 000 ppm är en indikator på att ventilationen inte är tillräcklig. Studier visar att en långvarig CO2-exponering av1000 ppm försämrar den kognitiva förmågan.2)

–Men det krävs mer forskning för att belysa effekterna av en exponering av relativt höga CO2-halter över tid, säger Britta Permats.

God luftväxling gör oss smartare

En studie från 2015 visar att den kognitiva förmågan blev dubbelt så bra hos försökspersonerna om inflödet av frisk luft ökade från 10 liter till 20 liter per person och sekund.

–En annan studie från 2021 visar att produktiviteten, till exempel noggrannheten och hastigheten i jobbet, minskade när partikel- och koldioxidhalten ökade i kontorsrummet. Bland annat mättes PM 2,5-halten. Det är hälsovådliga partiklar som vi andas in och som bland annat kommer från vägtrafik och förbränningsanläggningar.

Inomhustemperaturer på över 26 grader C påverkar också tankeförmågan.

–En skolstudie visar att bara att en grads temperatursänkning ökar förmågan till inlärning med cirka 3,5 procent, berättar Britta Permats.

 En FTX-lösning bidrar till ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat. FTX är ett mekaniskt och fläktdrivet system med från- och tilluft samt värmeåtervinning.

–Men det krävs även passiva lösningar som solavskärmning och gröna tak för att sänka inomhustemperaturen sommartid, säger Britta Permats. Man kan också köra ventilationen nattetid och "bypassa" (gå förbi) värmeväxlaren för att kyla byggnaden nattetid.

HSB har utvecklat HSB FTX som numera kallas för GEO FTX. Systemet använder borrhål i marken, där vätska cirkulerar från en värmeväxlare i ventilationssystemets tilluftsdel. Sommartid, när marken är kallare än luften utomhus, kyler och avfuktar vätskan uteluften innan den tas in i fastigheten. 

–GEO FTX kan liknas vid frikyla som en het sommardag kan minska inomhustemperaturen med fyra till fem grader C. Det visar Riksbyggens mätningar i två nybyggda flerfamiljshus. Genom att förvärma uteluften undviks påfrysning i värmeväxlaren vintertid, säger Britta Permats.

 

bild
Även relativt låga halter av växthusgasen koldioxid (CO2) kan enligt forskare ha en negativ inverkan på vår tankeförmåga.

Elda inte för kråkorna!

Att förflytta luft i ett ventilationssystem är energikrävande. Men ibland "eldar vi för kråkorna" eller så överventilerar vi.

–Ventilationsbranschen måste därför energieffektivisera. Det kan man göra genom att minska tryckfallet i ventilationssystemet, lägre tryckfall i filter samt effektivare fläktar och bättre värmeåtervinning, säger Britta Permats.

Dessutom kan behovsstyrd ventilation minska energianvändningen.

–Man minskar luftflödet när ingen vistas i skolan eller på arbetsplatsen och vice versa. Ventilationen ska och anpassas till antalet personer i klassrum och andra lokaler, säger Britta Permats.

bild
Barn är känsliga för dålig inomhusluft. Det är därför särskilt viktigt med god ventilation i klassrum.

Underhållet viktigt

Ventilationssystemet måste underhållas regelbundet. Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) visar bland annat på bristfällig rengöring.

–Rengöring är en enkel åtgärd för att systemen ska fungera bättre, säger Britta Permats.

Priserna för byggmaterial ökade med 17 procent i december 2021, jämfört med samma månad år 2020, enligt SCB.

–De komponenter för ventilationssystem våra medlemsföretag köper har också blivit dyrare. Prisökningen på material, samt leveransproblem, fördyrar och försenar byggprojekten, menar Britta Permats.

Hon har varit vd för Svensk Ventilation i elva år. Hjärtefrågan har varit densamma under ett drygt decennium:

–Jag brinner för ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat för alla. Ett hälsosamt inneklimat i skolan är särskilt viktigt eftersom barn växer och därför är känsligare än vuxna när det gäller inomhusmiljön. Men den är även viktig för astmatiker och äldre. Äldre personer är känsligare för höga temperaturer. Det såg vi under värmeböljan år 2018, då fler äldre än vanligt avled, säger Britta Permats.

 1)ppm (parts per million) är antalet gaspartiklar per miljon luftpartiklar, 1 ppm = 1/1000000 = 0,0001% = 0,001‰

2) Hjärnans förmåga att ta in, bearbeta, lagra och ta fram information.

bild