BoStad 2021 – 7000 planerade lägenheter till Göteborgs 400-årsjubileum - del1

Adventsvagen Poseidon juni 2019. Foto: Magnus Brink
Volrat Thamsgatan Fredrikssons for̈valtning. Illustration: Mats o Arne Arkitektkontor AB
Radiotorget Seniorgården. Illustration: Seniorgården
Fyrklöversgatan Stena Fastigheter. Foto:KanoziArkitekter

Text: Daniel Gahnertz

Utöver det planerade bostadsbyggandet harGöteborgs stad tillsammans med kommunala, privata och kooperativa byggnadsaktörer gått samman och planerar att bygga 7000 nya bostäder till 2021, året då Göteborg fyller 400 år. Vissa bostäder är redan färdigbyggda men frågan är om målet kommer att uppnås.

Projektet BoStad 2021 började diskuteras 2014. Göteborg hade ett glupande behov av fler boenden och Göteborgs stad tillsammans med kommunala, privata och kooperativa byggaktörer gick samman och lade grunden till samarbetet våren 2014. Ett rimligt mål enligt fastighetsbranschen var att 5000 nya lägenheter skulle stå färdiga 2021, men politikerna ville öka på denna siffra och höjde den till 7000 stycken. Dessa skulle byggas från stadsdelen Angeredi norr till stadsdelen Frölunda i söder. Sammanlagt skulle lägenheter byggas på 30 platser i 30 stadsdelar, men inte i ytterområden utan i“mellanstaden”där ytor exempelvis vid kommunikationsleder stod tomma. En tredjedel av lägenheterna är tänkta att bli hyresrätter. Målet 2014 var att lägenheterna skulle vara inflyttningsklara 2021 till Göteborgs 400-årsjubileum. Så verkar det inte bli. Enligt den nuvarande byggnationsprognosen från september 2019 kommer ungefär 5200 av lägenheterna bli inflyttningsklara till 2021.De resterande boendena kommer att bli klara för flyttning 2022-2023.

Ett unikt samarbete mellan Göteborgs stad och byggaktörer

BoStad 2021 är ett unikt samarbete mellan en mängd olika aktörer. Det är första gången Göteborgsstad samarbetar med näringslivet för att i ett gemensamt projekt  bygga fler bostäder. Målet med 7000 nya lägenheter på sju år är ett högt uppsatt mål och normalt sett tar bostadsbyggande lång tid. Därför har Göteborgsstad och byggaktörerna prövat nya arbetssätt. Detta innebär att under plan- och genomförandeskedet så sker flera moment parallellt, istället för att i tur och ordning vänta in beslut efter beslut, vilket är det vanliga i byggprocesser. För att ta ett exempel inväntas inte bygglov innan viktiga utredningar som rör bostäder och gator. Processerna fortgår parallellt och fortgående för att ständigt ha en framåtgående rörelse och inte bli avstannande tidsmässigt. Kortsagt handlar det om att komprimera planprocessen och arbeta tätare tillsammans både inom Göteborgsstad och med byggaktörerna. - I detta fall har man sett till att alla förberedelser som projektering, bygglov och andra tidskrävande göromål är klara så långt som möjligt när detaljplanen vinner laga kraft. Detta är mycket mer tidssparande och minskar avsevärt tiden från idé till färdig bostad, säger MagnusUhrberg,fastighetskontorets projektledare inom BoStad 2021. Redan i ett mycket initialt skede påbörjas arbetet med dialog, där syftet var att involvera invånarna i de olika områdena. Byggaktörerna resonerade att om de kringboende känner sig inkluderade så minskar detta risken för olika sorters missförstånd som kan leda till överklaganden och i sin tur drar ner takten på byggandet.

Redanklaraprojekt-frånsmåstudentlägenhetertill seniorboende

Studenthemmet på Volrat Thamsgatan i stadsdelen Johanneberg ligger passande nog bara några hundra meter från universitetets humanistiska sektion. Den 29 april 2019 blev studenthemmet det första färdigbyggda projektet i BoStad2021. Byggnaden rymmer 63 studentlägenheter med en snittstorlekt på 27 kvadratmeter. Samtliga lägenheter är bostadsrätter, vilket kan tyckas vara lite märkligt med tanke på dagens bostadsrättspriser och studenters generellt ganska skrala ekonomi. För byggandet stod Byggnadsaktiebolaget Tornstaden och själva projektet drevs av Fredrikssons Förvaltning och Tornstadens Projektutveckling. 

Projektet på Adventsvägen i Kortedala var även det ett av de första projekten som färdigställdes. Framtiden Byggutveckling har här satsat på tre punkthus med sammanlagt 125 hyreslägenheter med en blandning av ettor, tvåor, treor och fyror. Högst upp i husen, på tionde våningen, finns lägenheter där utsikten är enastående.

Boendet på Fyrklöversgatan är uppfört av Stena Fastigheter och ligger på Hisingen nära kommunikationer vid Lindholmen och grönområden som Keillers park och Slättadamm.Det nya området heter Kvillered och här har de boende vardagens service på gångavstånd. De 293 ljusa lägenheterna har alla öppen planlösning. 120 är bostadsrätter, 132 är hyreslägenheter och 41 studentbostäder.