Vite vid försenad entreprenad – Vad gäller?

Foto: Scott Graham/Unsplash

Vid en försening av ett entreprenadprojekt kan beställaren hamna i en jobbig situation eftersom denne troligtvis har åtaganden gentemot andra, utomstående parter, som ställer krav mot beställaren med anledning av att projektet inte färdigställs i tid. En trygghet för beställaren kan då vara möjligheten att erhålla förseningsvite från entreprenören.

När man tittar närmare på de rättsliga regleringarna i de vanligaste standardavtalen – AB 04 och ABT 06 – som används mellan beställare och entreprenör, så regleras emellertid enbart fall där förseningsvite redan har avtalats mellan parterna. Standardavtalen har en gemensam paragraf som reglerar vite vid försening. I paragrafen anges exempelvis att entreprenören ska betala vite enligt kontraktshandlingarna för varje påbörjad vecka som entreprenören överskrider kontraktstiden samt att vite också kan avtalas för överskridande av den tid som bestämts för utförande av viss del av entreprenaden.

Ovan nämnda paragraf reglerar inte att beställaren har rätt till förseningsvite utan reglerar endast situationer där parterna uttryckligen avtalat om förseningsvite. I slutet av paragrafens första stycke konstateras även att: ”om vite avtalats är beställaren därutöver inte berättigad till skadestånd för förseningen”.

bild
Bild: I Stock photo

Vad gäller om man har missat att avtala om förseningsvitekan man fråga sig? Då är man som beställare hänvisad till standardavtalens ”generella skadeparagraf” om man vill ha ersättning för skada som uppkommit på grund av förseningar. Paragrafen anger att en part är skyldig att ersätta motparten för sådan skada som inte skall ersättas enligt föregående bestämmelser i kapitlet. För att man som beställare ska ha rätt till ersättning enligt denna paragraf så krävs emellertid att entreprenören varit vårdslös eller att skadan beror på fel som entreprenören är ansvarig för. Att bevisa att en entreprenör varit vårdslös är inte helt lätt varvid rätten till ersättning kan falla bort redan av den anledningen.

Paragrafen är heller inte tillämplig för skada på grund av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell verksamhet. Ofta är det precis en sådan skada som uppstått för beställaren med anledning av en försening, varvid beställaren helt går miste om ersättning enligt paragrafen.

Slutsatsen av det ovanstående är att man som beställare lämpligen avtalar om förseningsvite med entreprenören. Gör man inte det riskerar man att få det svårt att få ersättning vid eventuell försening.

bild
Kristoffer Hedin, Managing Partner på Hedins Juristbyrå