Efterfrågan på grön finansiering ökar

För att ett fastighetsprojekt ska bli verklighet krävs oftast någon form av extern finansiering. De flesta vänder sig till banker eller andra låneinstitut för olika typer av lån och krediter såsom byggnadskreditiv och fastighetslån. Det blir även allt mer populärt med så kallade gröna lån vid finansiering av fastigheter.  

AV: SOFIA GAD | FOTO: SBP KREDIT AB

Fastighetsfinansiering kan se ut på lite olika sätt. Alltifrån lån till ny- och ombyggnation av fastigheter till lån vid förvärv av fastigheter och mark. Det kan handla om bostäder, kontor, kommersiella lokaler eller industrifastigheter. Många finansieringslösningar följer hela processen från markförvärv till färdigställande.

Vid finansiering av markförvärv och uppstart av ett byggprojekt är byggnadskreditiv en vanlig låneform. Låneinstitutet betalar projektets fakturor i takt med att de kommer in. Ränta betalas endast på den delen av byggnadskreditivet som används och när projektet är färdigställt omvandlas byggnadskreditivet till ett fastighetslån med fastigheten som säkerhet.

För den klimatmedvetna fastighetsägaren finns nu även gröna finansieringsalternativ. Det är något som bland annat SBP Kredit har uppmärksammat och som har blivit en viktig del i deras verksamhet.  

– Efterfrågan på klimatsmarta och hållbara fastigheter ökar stadigt, säger David Haak, vd för SBP Kredit. Det gör att fler av våra kunder efterfrågar grön finansiering, vilket vi tycker är positivt. Det har skett en stor förändring på marknaden bara de senaste åren.   

Klimatneutrala fastigheter

Idag står fastigheter för nära 40 procent av all energi som förbrukas i Sverige. Med dagens teknik och kunskap är det möjligt att minska klimatavtrycket genom att bygga mer klimatneutrala fastigheter med effektiv energianvändning och materialval utifrån en lägsta klimat- och miljöpåverkan.

För att få tillgång till grön finansiering krävs oftast att ett eller flera miljökriterier uppfylls. Exempel på kriterier är att en viss del av krediten används till att förbättra fastighetens energiprestanda eller att fastigheten är miljöcertifierad enligt någon av följande standards: LEED, BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen, GreenBuilding eller NollCo2.

– För grön finansiering har vi ett ramverk som vi kopplar till projektet som ska finansieras, säger David Haak.  

bild
David Haak, vd för SBP Kredit.

Hållbara investeringar

Att banker och andra låneinstitut vill vara med och bidra till hållbara investeringar är en av faktorerna bakom att marknaden för grön finansiering ökar. Men det är även en affärsmässig bedömning av olika verksamheters kreditrisk. I takt med att klimatpolitiken skärps ställs också högre miljö- och hållbarhetskrav för fastigheter. Det kan till exempel handla om att skatter och avgifter höjs för fastigheter som inte uppfyller kraven eller att kunder hellre väljer att driva sin verksamhet i lokaler som är mer klimatsmarta. För att göra en helhetsbedömning av ett fastighetsprojekt görs allt oftare kopplingen mellan kreditvärdighet och så kallade klimatrisker där klimathållbara verksamheter medför lägre kreditrisk.

– Att hållbarhet har blivit allt viktigare vid bedömning av finansiering ser vi som en naturlig utveckling, säger David Haak. Det är något vi tar med i beräkningen både när vi fattar kreditbeslut och under projektets gång. Det är även viktigt att se hållbarhet ur ett bredare perspektiv – att se till fastighetens hela livscykel. För att projektet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att exempelvis inte stressa fram beslut och att endast arbeta med seriösa aktörer så att alla i projektet ska känna sig trygga.

bild
Brf Vitklövern i Upplands Väsby visar på att det går att bygga flerfamiljshus i trä och samtidigt uppfylla de energikrav som ställs idag.

Enklare processer

Fastighetsprojekt är ofta komplexa med mycket att hålla reda på. För att förenkla och göra processen mer lättbegriplig lägger SBP Kredit stor vikt vid att ha en enkel och snabb kreditprocess och finnas med som stöd under hela projektet, vilket skapar nöjda och återkommande kunder.

–Genom att vara lösningsorienterade, ärliga och tydliga skapas en trygghet i projektet, säger David Haak. De flesta av våra medarbetare har lång erfarenhet från fastighetsbranschen och kan bidra på ett bra sätt i kundens projekt. Vi lägger också stor vikt vid att alla som är en del av projektet känner sig nöjda. Det är viktigt för oss att arbeta nära våra kunder och vara en naturlig samarbetspartner. Vi får ofta höra att vi är lätta att samarbete med vilket vi är oerhört glada över.