Flerbostadshus i Upplands Väsby får ny stil

Visionsbilden före (Murman Arkitekter) och efter justeringarna (Liljewall Arkitekter). Till höger det flerbostadshus som nu står vid korsningen Optimusvägen/Finspångvägen. Foto: Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommuns strävan att bygga mer av vad Väsbybor vill se börjar märkas i stadsbyggandet. Det nya flerbostadshuset på Optimusvägen fick fasaden ändrad inför byggandet, och fler hus med äldre stilar är på väg.

Flerbostadshuset som är uppfört vid korsningen Optimusvägen/Finspångsvägen fick fasaden justerad i enlighet med den gestaltningsbilaga som togs fram för två år sedan. Gestaltningsbilagan togs fram efter en medborgardialog där Väsbyborna fick möjlighet att tycka till om olika arkitekturstilar.

– Väsbybornas framförda åsikter har varit utgångspunkten för vårt arbete. Det är roligt att vi redan efter två år kan se en byggnad som anpassats med hänsyn till en stil som Väsbyborna vill se mer av, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) som blir oppositionsråd i samband med det politiska maktskiftet nästa vecka.

bild
Det nybyggda flerbostadshuset vid korsningen Optimusvägen/Finspångvägen skulle till en början ha en fasad bestående av ljus betong med en slätare struktur i entréplanet. I stället omarbetades fasaden som nu fått en yta beklädd med ljust tegel. Byggherre: John Mattson Fastighetsföretagen AB Arkitekt: Liljewall Arkitekter. Foto: Upplands Väsby kommun

I gestaltningsbilagan förordas att kommunen ska sträva efter att bygga ett framtida Väsby med karaktären av en modern småstad med en tät stadskärna och en blandning av bostäder och arbetsplatser. Av gestaltningsbilagan framgår också att det är element från de uppskattade byggnadsstilarna – jugend, nyrenässans, 20-tals klassicism och nationalromantik – som ska inspirera i det framtida byggandet.

Det nybyggda flerbostadshuset vid korsningen Optimusvägen/Finspångvägen skulle till en början ha en fasad bestående av ljus betong med en slätare struktur i entréplanet. I stället omarbetades fasaden som nu fått en yta beklädd med ljust tegel. För att få fasaden mer levande har teglet även använts för att skapa spännande detaljering såsom fönsteromfattningar, dekorativa mönster och en tydlig entrévåning.

Förändringen framgår av stadsarkitekt Lena Nordenlöws kommande redovisning till kommunstyrelsen och fullmäktige. I redovisningen finns det också exempel på andra byggnader som är under planering, till exempel Väsbyhems kommande projekt Soltäppan i hörnet Drabantvägen/Husarvägen. Där har en grå och vit fasad efter omarbetningen fått tegel i två röda nyanser.

bild
För att få fasaden mer levande har teglet även använts för att skapa spännande detaljering såsom fönsteromfattningar och dekorativa mönster.

– Nu är vi igång och bygger enligt gestaltningsbilagan. Hittills har vi bara rört vid fasadernas utformning, men i framtiden kan också andra delar i husen påverkas, säger Lena Nordenlöw.

Sedan tidigare pågår arbetet med att planera för de klassiska kvarteren längs Mälarvägen i höjd med Väsby centrum. Planen är att bygga flerbostadshus i klassisk stil på både norra och södra sidan om vägen. I detta projekt går man ett steg längre; Husen ska i sitt uttryck ge känslan av att ha byggts för omkring 100 år sedan.

– Andra hus som uppförs enligt gestaltningsbilagan behöver inte se ut som om de vore hundra år gamla. Det får de visserligen gärna göra, men det viktiga är att hus i vårt framtida byggande förhåller sig till de attribut som finns i de arkitektsturstilar, byggnadsmaterial och färger som Väsbybor sagt att de uppskattar mest, säger Oskar Weinmar.

Fakta: Gestaltningsbilaga till stadsmässighetsdefinitionen

Syftet med gestaltningsbilagen är att tydliggöra kommunens syn på gestaltning och arkitektur för att på så vis kunna styra mot ett sådant uttryck i den byggda miljön som invånarna gett uttryck för. Bilagan ska verka för en god arkitektonisk utveckling i Upplands Väsby och välgestaltade offentliga miljöer. Bilagan ska fungera som en vägledning vid planering och byggnation. Avsikten är att ny bebyggelse ska förhålla sig till de karaktärsdrag som återfinns i de stilar som Väsbyborna uppskattar mest. En viktig del är att dåtidens teknik och ekonomi måste översättas till vad som är möjligt att göra i dag. Det område som omfattas av bilagan är i första hand hela den täta staden med bland annat stationsområdet, centrum och Bredden.