Ökad inbromsning för påbörjade husbyggnadsinvesteringar

Ökad inbromsning för påbörjade husbyggnadsinvesteringar. Foto: Navet

Affärskonsulterna Navet presenterar varje kvartal en konjunkturrapport för den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Den kommande rapporten, som presenteras i december, kommer att visa en ökande inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna och en nedjustering av prognoserna för 2022 och 2023.

Allt är dock inte nattsvart inom alla sektorer. Sammantaget inom det privata lokalbyggandet, som innehåller kontor, handel och hotell, har de påbörjade investeringarna för de första tre kvartalen vuxit jämfört med samma period förra året. Undantaget är emellertid projekt inom hotell och nöjeslokaler, som i stället bromsat in något. Navets analysansvarig Jens Linderoth pekar på ett par förklaringar till den positiva utvecklingen för det privata lokalbyggandet. Dels kom vi från relativt låga investeringsnivåer, sett i ett historiskt perspektiv, dels tenderar projekt inom denna sektor att bromsa något senare i en konjunkturnedgång.