Skalskyddet kommer in för sent i byggprocessen

Ett bra skalskydd ska göra det svårt för tjuven att bryta sig in och inbrottslarmet ska ha en avskräckande effekt.

Förfrågningsunderlaget är ofta detaljerat när det gäller säkerhetsprodukternas tekniska utförande, leveranstid, pris och garantivillkor. – Men det ställs sällan några krav på installatörens kunskap, erfarenhet och vandel, säger Håkan Dosé, förbundsordförande för SLR, Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund.  Han anser också att säkerhetsinstallationen kommer in för sent i byggprojekteringen.

AV: CLAES G.HANBERG | FOTO: STEFFEN SALOW | VICTORIA E. KISS NYLUND, SLR | JONAS AXELSSON  CAVE CREEK | C-G HANBERG

Svunnen är den tid då en byggnads tekniska skal­skydd enbart var mekaniskt.

– Säkerhetsbranschen utvecklas snabbt mot mer komplexa och integrerade lösningar. Integrationen kan omfatta mekaniska lås, digitala lås, larm, elektriska lås, passersystem, dörrautomatiker ­som öppnar och stänger dörrar automatiskt ­ och övervakningskameror (CCTV), säger Håkan Dosé.

Byggnadsteknisk konstruktion, arkitektur, el, vatten och ventilation kommer in tidigt i byggprojekteringen. Dessa saker måste vara dokumenterade för att ett bygglov ska kunna beviljas. Men det ställs inga krav på lås för att få ett bygglov. Valet av lås och andra säkerhets­lösningar bestäms i stället av kunden, vanligen byggherren.

– Eftersom det inte finns några tvingande krav i bygglovsprocessen, vad gäller säkerhets­installationen (skalskyddet), kommer den ofta in sent i projekteringen. Det kan innebära att den säkerhetstekniska kravspecifikationen inte blir tillräckligt genomarbetad med säkerhetsbrister som följd, säger Håkan Dosé.

bild
Säkerhetsinstallationen kommer ofta in för sent i projekteringen. Då finns det risk att den  säkerhetstekniska kravspecifikationen inte blir tillräckligt genomarbetad, säger Håkan Dosé.

BYGGHERREN KAN FÖRLORA HYRESINTÄKTER
Onödigt långa ledtider, både för leveransen och installationen, kan också bli en följd av att  säkerhetsinstallationen inte kommer in tillräck­ligt tidigt i projektet.

 – I värsta fall kan slutbesiktningen försenas. Då fördröjs också uthyrningen med uteblivna hyresintäkter som resultat, menar Håkan Dosé.

För att få bygglov krävs även att utrymnings­säkerheten dokumenteras.

– Även typen av låssystem borde anges i bygglovsansökan. Då tar man ett helhetsgrepp på byggnadens tekniska installationer och  kommer till skott snabbare med bygget, säger Håkan Dosé.

Säkerhetsföretagen bör vara  "missionärer" som får byggherrar, arkitekter, konsulter och  andra aktörer i byggprocessen att inse  vikten av att säkerhetslösningen kommer in i  projekteringen, lika tidigt som andra tekniska funktioner i byggnaden.

– Den snabba teknikutvecklingen är ett annat skäl till varför säkerhetslösningen bör ha hög prioritet i projekteringen. Då kan man i lugn och ro hitta den bästa lösningen som inte alltid är den billigaste, menar Håkan Dosé. 

Kunden/beställaren bör boka ett möte med minst två SLR­anslutna installatörer.

– Det är bra om installatören har produkter från olika tillverkare. Då är det lättare att  hitta det bästa skalskyddet (tillträdesskyddet) för varje  enskilt projekt, både vad gäller pris och  prestanda. I större byggprojekt bör man  anlita en säkerhetskonsult som kan ta ett objektivt hel­hetsgrepp på skalskyddet, anser Håkan Dosé.

bild
Isak Axelsson, digital låssmed hos Samuelsson & Partner i Göteborg, installerar en ny öppningsknapp från Prosero Security. Knappen möjliggör styrning av det smarta låset med mobiltelefonen.

GLÖM INTE SERVICEAVTALET!
Det är klokt att teckna ett serviceavtal med  installatören av skalskyddet.

– Avtalet ska både täcka in service av meka­niken, till exempel motorlås, och uppgradering av säkerinstallationens mjukvara. Då måste installatören i sin tur vara säker på att  tillverkaren regelbundet tillhandahåller uppdateringar, säger Håkan Dosé.

Innan upphandlingen ska man förvissa sig om att produkten är certifierad och godkänd för det aktuella ändamålet och det framgår av Stöldskyddsföreningens (SSF) normer.

– Man måste också säkerställa att  installationen görs enligt olika regelverk, bland annat till verkarens. Då väljer man antingen ett SLR­ auktoriserat installationsföretag eller en  certifierad anläggarfirma för låsanordningar, enligt SSF:s norm 1040. Den kompletta dörr­miljön ses som en maskin och måste därför CE­märkas av installatören. Märkningen visar att maskinen uppfyller EU:s hälso­, miljö­ och säkerhetskrav, säger Håkan Dosé.

GÅR INTE TILLVERKARNAS ÄRENDEN
SLR har totalt cirka 200 medlemmar över hela landet och auktorisationskraven är höga. SLR står fritt och obundet till alla tillverkare av  säkerhetsprodukter. Det främjar konkurrensen, produktutbudet och pressar priserna.

– Det ställs inga konkreta kunskapskrav på säkerhetsinstallatörer. Det gör det däremot på låssmeder för att de ska få bli medlemmar i SLR. Minst en person i medlemsföretaget  måste vara låsmästare med ett mästarbrev, utfärdat av Hantverksrådet. Innan dess måste man ha avlagt ett godkänt gesällprov, säger Håkan Dosé.