ID06 är mycket mer – än enbart ett system för säker identifikation

ID06 har funnits sedan 2006 och är ett system som är unikt för Sverige. Intresset för att börja tillämpa ID06 ökar nu även i andra branscher.

ID06 lanserades 2006 av Byggföretagen, som ett sätt att identifiera sig för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Systemet är unikt för Sverige och dess viktigaste funktion är att lätt kunna identifiera personer på byggarbetsplatser och enkelt kunna koppla dem till rätt arbetsgivare. Det finns ett starkt driv för att det enbart ska vara godkänd personal på byggarbetsplatserna. Det behövs eftersom det fortfarande finns utmaningar med oseriösa aktörer som tar in byggarbetare från utlandet och låter dem arbeta under slavliknande förhållanden.

AV: ANNIKA WIHLBORG | FOTO: BENGT ALM | HARDHAT

ID06
är mycket mer än enbart ett identitetskontrollsystem. Det används även för närvaroregistrering i elektroniska personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis via ID06 Kompetensdatabas, företagskontroll samt för säkra inpasserings- och utpasseringsfunktioner.

– Det främsta syftet med legitimationsplikt och närvaroregistrering är förstås att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet. Systemet bidrar också till att förenkla säkerhetsarbetet på arbetsplatsen, exempelvis genom att uppdragsgivaren enkelt kan kontrollera om en medarbetare har genomgått en utbildning i säkerhet för hög höjd, säger Fredrik Sandebert, vd på Hardhat, som utvecklat en mobil personalliggare personalliggare för byggbranschen. 

Han ser ett stort intresse för att börja använda ID06 från både logistikbranschen och andra aktörer utanför byggbranschen. Framöver är det också möjligt att andra länder vill börja använda systemet, som än så länge enbart finns i Sverige.

bild
Fredrik Sandebert, vd på Hardhat.ID06

ÅTERSAMLINGSLISTA KAN RÄDDA LIV VID ARBETSPLATSOLYCKOR

Det är viktigt att välja en personalliggare som man känner förtroende för. Den ska hålla måttet, både när det gäller funktioner och säkerhet, samt att personalen på bygget ska köpa in sig på att använda den. Det är viktigt att i första hand välja en ackrediterad ID06-liggare. Certifieringen är en extern kvalitetsstämpel som bland annat ställer hårda krav på datasäkerhet och en säker hantering av persondata.

–Det kan finnas ett värde i att personalliggaren även har extra funktioner för att underlätta livet för projektledaren och medarbetarna på byggarbetsplatsen. Ett exempel är att det ska finnas en bra återsamlingslista, vilken kan vara guld värd den dagen det händer en olycka och man behöver utrymma bygget, säger Fredrik Sandebert.

INSTRUKTIONER
Ett misstag som han ofta ser är när någon får sitt ID06-kort och inte förstår instruktionerna som följer med. Det kan vara allt från språkförbistringar till frågor kring hur och var man registrerar sig. För att kortet ska gå att använda måste det aktiveras genom att man loggar in på ID06:s webbsida.

ÖKAR RISK FÖR BÖTER
– Har de inte registrerat kortet på rätt sätt, så går de omkring med ett kort som ser korrekt ut, men i praktiken inte är giltigt. Det gör att de kanske till och med tror att de stämplar in på bygget, men så är inte fallet, vilket ökar risken för dryga böter från Skatteverket vid en kontroll. Här är det viktigt att arbetsgivarna tar ett större ansvar och hjälper till att stötta och säkerställa att all deras personal faktiskt har aktiverat korten på rätt sätt, säger Fredrik Sandebert.

FLER EXTERNA KONTROLLFÖRETAG
En ny bransch har skapats i takt med att ID06 blivit alltmer etablerat: kontrollföretag som huvudentreprenören eller byggherren anlitar och som åker ut för att kontrollera att det verkligen är rätt personal på bygget och att alla är instämplade. Enbart under 2022 tillkom fem nya företag med den härverksamhetsinriktningen. Mindre företag kan göra den här kontrollen själva via ID06:s företagsapp.
Ytterligare en trend är att det blir alltmer populärt att koppla genomförda utbildningar till ID06-kortet via Kompetensdatabasen. När genomförda utbildningar kopplas till ID06-kortet blir det lättare för entreprenörer att marknadsföra enskilda medarbetares kompetens och att slippa hålla reda på fysiska utbildningsbevis.

– Om man ser att någon exempelvis sitter och svetsar på ett bygge så kan den personen via ID06 visa upp att det de har en utbildning för heta arbeten. Det handlar i slutänden om att minimera olyckor och att enkelt kunna säkerställa att varje individ har den kompetens som krävs för en specifik uppgift, säger Fredrik Sandebert. ■