Teamet som ska utforska Robertsfors bruksmiljöer

Byggnaden som står i fokus i projektet För allmänt bruk. Byggnaden är en kulturhistoriskt värdefull ekonomibyggnad i slaggtegel, uppförd på 1860-talet, som en gång i tiden tillhörde bruket i Robertsfors. Foto: Patrick Degerman

Arkitekten Maja Hallén, fotografen Johannes Samuelsson, antikvarien Åsa Hallén och scenografen Jenny Nordmark – de är teamet som ska aktivera och utveckla en av Robertsfors äldre bruksbyggnader. Projektet, För allmänt bruk, är en del av ArkDes (Arkitektur- och designcentrums) praktiknära forskningssatsning 2023. Det sker i samarbete med Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet.

I samband med den omfattande industriella utveckling som pågår i Västerbotten och etableringen av Norrbotniabanan, räknar hela regionen med ett stort antal nya invånare. I och med denna utveckling behövs nya offentliga rum av hög kvalitet och platser där människor kan mötas. I projektet För allmänt bruk, som äger rum i Robertsfors, undersöks hur befintliga kulturhistoriska miljöer kan bidra med nya värden i samhällsutvecklingen.

Projektet är ett samarbete mellan ArkDes, Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet och fokuserar på en slaggstensbyggnad av kulturhistoriskt värde som under tiden då bruket var igång bland annat användes som stall.

bild
Det utvalda teamet i utlysningen För allmänt bruk. Från vänster: Jenny Nordmark, foto: Josefina Nordmark. Johannes Samuelsson, foto: Johannes Samuelsson. Åsa Hallén, foto: Lars Sjöqvist. Maja Hallén, foto: Annelie Jönsson.

– Robertsfors ort är en plats med unika kulturmiljöområden och samtidigt är det en plats för flera kommande statliga satsningar, bland annat Norrbotniabanan som kommer att gå i närområdet för projektplatsen. Samhällsomvandlingen innebär många möjligheter, men även utmaningar. Vi hoppas på att få en insikt i hur platsen kan användas utan att dess historiska kvalitéer går förlorade. Vi tror även att projektet kan medföra positiva erfarenheter och utveckling, säger Petra Andersin, kommunalråd i Robertsfors kommun.

Efter en utlysning som stängde den 3 april, där 35 team ansökte om att medverka i projektet, valdes ett team ut som fram till december kommer att undersöka hur byggnaden kan utvecklas långsiktigt. 

– Det här projektet syftar till att befolka en byggnad med en spännande historia och en intressant rumslig placering och vi är väldigt glada och stolta över detta uppdrag. Vi ser fram emot att lära känna platsen och människorna i Robertsfors, tiden fram till december kommer att gå väldigt fort, säger Maja Hallén, en av teamets medlemmar.

Teamet består av personer med kontakter lokalt och bland teammedlemmarna finns erfarenhet av att arbeta med utveckling av äldre industrimiljöer. Maja Hallén arbetar som arkitekt och undervisar på Arkitekthögskolan i Umeå, Johannes Samuelsson är konstnär och dokumentärfotograf och har bland annat gett ut boken ”Robertsforsgruppen”. De har sällskap av antikvarien Åsa Hallén som har följt och delvis deltagit i utvecklingen av Fengersfors bruk i Dalsland, samt av Jenny Nordmark som är arkitekt, scenograf och konstnär.

– Att på bästa sätt nyttja de byggnader och resurser vi redan har är en av samhällsbyggandets viktigaste uppgifter. Hur vi förvaltar våra gemensamma kulturarvsmiljöer spelar stor roll för hur väl vi lyckas nå målsättningarna i såväl Politik för gestaltad livsmiljö som i Agenda 2030. Förhoppningen är att den här satsningen ska utveckla kunskap och strategier kring detta som kan komma till användning i flera regioner och kommuner i Sverige, säger Jessica Segerlund, enhetschef för ArkDes Think Tank.