Strategiskt samarbete för utvecklingen i Centrala Nacka

Mötesplats Nacka i Centrala Nacka. Illustration: Amanda Wahlén

Nyligen beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott i Nacka om samarbete genom markanvisning i tidigt skede till Skanska  avseende sex nya kvarter vid Mötesplats Nacka i Centrala Nacka. Beslutet väntas fastställas av kommunstyrelsen den 2 oktober.

Vid tunnelbanans slutstation Nacka ska en attraktiv stadsmiljö och kommunikationsnod för boende och företag i hela Nacka skapas genom en cirka 300 meter lång överdäckning av motorvägen och en helt ny bussterminal. Projektet bidrar till att minska barriäreffekterna från Värmdöleden och binda samman de norra och södra delarna av den nya stadsdelen Centrala Nacka.

Stadskvarter och park i allra bästa läge

Genom detta strategiskt viktiga projekt kan en helt ny stadsmiljö och mötesplats i allra bästa läge skapas, där naturen och det urbana möts på nya sätt mitt i Centrala Nacka. De nya kvarteren kommer att ligga intill den nya överdäckningen, alldeles ovanför tunnelbanans kommande slutstation Nacka och i direkt anslutning till den nya bussterminalen med smidiga bytesmöjligheter för kollektivtrafikresenärerna. Kvarteren, som ska omge den park som kommer att anläggas direkt ovanpå överdäckningen, planeras för bostäder, arbetsplatser och hotell och med butiker och restauranger i bottenvåningarna. Projektet drivs i samverkan med Trafikverket och Region Stockholm.

Genom att tidigt i projektet involvera en stark byggaktör med stor erfarenhet av komplexa stadsutvecklingsprojekt säkerställs en effektiv samordning och genomförande under hela processen. Markanvisningen genomförs med syfte att ingå ett långsiktigt samarbete i utvecklingen av platsen. Köpeskillingen avgörs i ett senare skede när genomförandeförutsättningarna och byggvolymerna är klarare. – Det är mycket positivt att vi nu kan knyta till oss en byggaktör som Skanska, med stor genomförandekraft och gedigen stadsutvecklingskompetens, till Mötesplats Nacka. Det är ett sätt för oss att säkra att vi kan skapa den attraktiva och naturbana stadsdel i Centrala Nacka som vi vill. Här vill vi att människor ska leva med hög livskvalitet och kunna förverkliga sina drömmar, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

  Mötesplats Nacka är ett komplext och omfattande projekt med höga ambitioner som kommer pågå under lång tid. Samarbetet med Skanska är ett viktigt steg i den fortsatta planeringen av platsen där vi tillsammans kan arbeta vidare med att säkra effektiva, attraktiva och hållbara lösningar som bidrar till Centrala Nackas vision om "närhet- och naturbant”, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör.

–  Det här är ett mycket spännande stadsutvecklingsprojekt, komplext och tekniskt avancerat vilket ger oss möjlighet att dra nytta av all vår erfarenhet. Ett bra exempel på hur vi kan använda outnyttjad yta till att skapa en attraktiv blandstad i ett läge med närhet till allt och bra kommunikationer. Vi är glada över att få vara med och bidra till att skapa framtidens Nacka, säger Eva Torberger, vice vd, Skanska Sverige.

Tidplan

Ett förslag till detaljplan beräknas kunna presenteras av kommunen i ett samråd kring årsskiftet 2024/2025. Tunnelbanan med slutstation Nacka beräknas klar för trafikstart 2030 och den nya, ovanpåliggande bebyggelsen med bostäder, kontor, service, gator och torg kommer att utvecklas etappvis fram till cirka 2045 i takt med färdigställande av överdäckningen och marknadens förutsättningar.

Kommunen planerar att fatta ett inriktningsbeslutsbeslut för projektets fortsatta planering och genomförande vid årsskiftet 2023/2024.