Nya standarder och skärpta säkerhetskrav – ska bidra till en säkrare hissbransch

2022 kom en standard som ska höja den säkerhetsmässiga lägstanivån.

Säkerhetskraven på nya hissar är betydligt högre än på det befintliga hissbe-ståndet. Samtidigt har Sverige Europas äldsta hissbestånd. En angelägen fråga för branschen är att öka säkerhetsnivån i landets befintliga hissbestånd, bland annat med hjälp av retroaktiva säkerhetskrav.

Av: Annika Wihlborg  |  Foto: Hissförbundet, Greve Jakob Hiss

Branschorganisationen Hissförbundets för till­fället allra viktigaste fråga är ökade säkerhets­krav på befintliga hissar.
– Vi vill införa retroaktiva säkerhetskrav, vilket innebär att även äldre hissar  behöver  uppdateras till en viss säkerhetsnivå. I  dagsläget  appliceras de säkerhetskrav som gällde när  hissen  installerades, vilket självklart kan bli  problematiskt när det gäller hissar som exempelvis  installerades för 100 år sedan, säger Sara Berggren, generalsekreterare på Hiss­förbundet.

bild
Sara Berggren, generalsekreterare på Hissförbundet.

INFORMATIONSKAMPANJ SKA GÖRA FASTIGHETSÄGARE MER MEDVETNA
Många äldre hissar som exempelvis saknar  innerdörrar eller är utrustade med farliga  galler­ eller rörgrindar, medför risker för  exempelvis barn. Hissförbundet vill att de  retroaktiva säkerhetskrav som redan gäller för hissar i  arbetslokaler ska gälla även för hissar i bo­stadsfastigheter. Hissförbundet har tagit fram en rapport om säkerhetsriskerna med  äldre hissar som resulterade i att Boverket tillsatte en  utredning. Utredningen ledde till att ett lag­förslag om  retroaktiva säkerhetskrav på hissar i bostadsfastigheter lades fram 2022. Lagförslaget är fortfarande under utredning.

– I höst inleder vi därför en informations­kampanj som ska öka fastighetsägares medveten­het om deras ansvar och riskerna med gamla  hissar. Vi tror inte att fastighetsägare alltid  känner till de risker som äldre hissar kan med­föra och det vill vi ändra på, säger Sara Berggren.

NY STANDARD ÖKAR SÄKERHETEN 
2022 kom även en ny standard SS­-INSTA 500­-3:2022 ”Säkert arbete med hissar”, som be­rör arbete kopplat till underhåll, modernisering och inspektioner av befintliga hissar.

–    ”Säkert arbete med hissar” är en  frivillig standard med ett tydligt arbetsmiljöfokus.  Standarden har tagits fram i samverkan mellan de nordiska länderna och syftet är att höja den säkerhetsmässiga lägstanivån. Standarden är ett sätt för de nordiska länderna att harmonisera säkerhetskraven i hela Norden. Vår förhoppning är självklart att den nya standarden kommer att bli mer etablerad på marknaden framöver, säger Sara Berggren.

bild
I höst inleds en informationskampanj om riskerna med gamla hissar.

VÄLJ ETT FÖRETAG SOM TAR ANSVAR
Professionell förebyggande skötsel och underhåll av hissar är ett krav enligt Boverkets föreskrifter. Som fastighetsägare behöver man därför välja ett skötselföretag som kan leva upp till detta ansvar. 

– Boverkets allmänna råd anger att det fö­retag eller den organisation som utför eller ansvarar för skötsel och underhåll bör kunna uppvisa rutiner för hur de dokumenterar  brister och avvikelser. De ska också journalföra allt ut­fört underhåll. Elsäkerhetsverkets föreskrifter  kräver att den som utför elektriska arbeten ska ha  dokumenterad kunskap, behörighet och de tillstånd som krävs, säger Sara Berggren. ■

bild