Klimatsmart byggande - NCC satsar på funktionskrav och innovation

Kungsörnen, ett projekt där kunden Helsingborgshem framgångsrikt ställt funktionskrav vid upphandlingen för att nå låg klimatpåverkan. Foto: NCC

NCC deltar i ett utvecklingsprojekt som finansieras av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Projektet fokuserar på att analysera hur kraven i förfrågningsunderlagen påverkar byggnadens klimatpåverkan under både byggnation och drift. Resultaten indikerar att vid upphandling av byggprojekt bör kraven riktas mot funktionskrav istället för specifika tekniska lösningar och material för att minimera den negativa klimatpåverkan.

Daniel Johansson, specialist inom teknik och hållbarhet på NCC Building Sverige samt projektledare för SBUF-projektet, poängterar att både beställare och entreprenörer behöver vara flexibla och ständigt utvärdera olika alternativ för att minska klimatpåverkan. Genom att fokusera främst på funktionskrav vid upphandlingar skapas utrymme för innovativa val som kan bidra till en minskad klimatpåverkan.

Resultaten från undersökningen visar att när entreprenörer ställs inför specifika tekniska krav, såsom ett specifikt stommaterial eller en detaljerad byggdelsuppbyggnad, begränsas möjligheterna att arbeta med lösningar och materialval som kan minska byggnadens klimatpåverkan. Därför rekommenderas det istället att uttrycka funktionskrav för att specificera vad en viss byggdel bör uppfylla.

Projektet framhäver också vikten av att om specifika material ändå krävs bör kravet kompletteras med en formulering om likvärdighet, där även klimataspekten inkluderas som en utvärderingsparameter.

Enligt utvecklingsprojektet är det mest effektiva sättet att minska byggnadens klimatpåverkan att inkludera klimatpåverkan i själva upphandlingen, helst i kombination med en bonus till entreprenören om klimatpåverkan ytterligare reduceras innan byggnaden överlämnas. Detta skapar incitament för entreprenören att göra genomtänkta val under hela byggprojektet för att minimera byggnadens klimatpåverkan.

Daniel Johansson understryker vikten av att utgå från funktionskrav, vilket möjliggör ett innovativt och iterativt arbetssätt. Detta tillåter att dra nytta av samlad kunskap och applicera lärdomar från ett projekt till ett annat, vilket ständigt förflyttar gränserna för vad som är möjligt.