Blågröna lösningar i fokus - IVL rekryterar toppexperter inom stadsutveckling

Foto: IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet fortsätter att expandera sin verksamhet inom hållbar stadsutveckling, och de senaste tillskotten är två specialister inom klimatanpassning, rekryterade från Scandinavian Green Roof Institute. Dessa experter kommer att engageras i forsknings- och innovationsprojekt på IVL med inriktning på att skapa mer robusta städer, särskilt genom användning av blågröna lösningar.

Thomas Stoll, chef för hållbar stadsbyggnad på IVL, påpekar vikten av att snabbt omforma och anpassa städer för att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna. Han noterar att allt fler kommuner och fastighetsägare inser behovet av att förbereda sig för ett förändrat klimat och söker stöd och expertis inom området.

De två nytillskotten, Tanja Hasselmark Mason och Hugo Settergren, tidigare från Scandinavian Green Roof Institute, kommer att fokusera på forsknings- och innovationsprojekt vid IVL. Ett konkret exempel på deras samarbete är utvecklingen av webbverktyget Blågröna systemguiden, riktat till fastighetsägare och kommuner. Verktyget syftar till att kommunicera på ett lättförståeligt sätt vilka typer av blågröna system som kan implementeras samt vilka fördelar och mervärden varje system kan erbjuda.

Blågröna lösningar innebär att grön infrastruktur, såsom gröna tak och väggar, integreras med stadens vattenhantering genom dammar och diken för att underlätta för det kommunala dagvattennätet. Dessa åtgärder, såsom regnbäddar och gröna översvämningsytor, kan fördröja och reglera vattenflöden vid skyfall och bidra till att jämna ut vattentillgången under torra perioder. Utöver detta kan det också medföra positiva effekter som förbättrad luftkvalitet, ökad biologisk mångfald och trivsamma miljöer för invånarna.

Thomas Stoll uttrycker stor glädje över att knyta denna kompetens till IVL och ser en betydande potential att ytterligare utveckla verksamheten inom området för att skapa mer motståndskraftiga stadsmiljöer.