Skattefria Solceller: Genombrott i Tamarinden

Foto: ÖBO Hem för dig

Den 27 mars 2024 fick fastighetsägarna i kvarteret Tamarinden ett meddelande från Skatterättsnämnden som fastslog att de solcellsanläggningar som planerades att installeras på deras fastigheter skulle betraktas som individuella anläggningar och inte skulle bli föremål för beskattning. Detta besked var avgörande för genomförandet av de innovativa energidelningslösningarna i kvarteret.

I samarbete med Örebro kommun, bygger fem fastighetsbolag i kvarteret Tamarinden en stadsdel som ska ha sin egen förmåga att dela elektrisk energi. Detta är ett viktigt steg för att möta de framtida utmaningarna kring klimatet och för att bidra till en hållbar elförsörjning.

Detta besked från Skatterättsnämnden kommer efter ett tidigare beslut från Energimarknadsinspektionen i januari, som godkände uppförandet av ett delningsnät ägt av fastighetsägarna själva. Skatterättsnämndens beslut tillåter nu fastighetsägarna att dela elektrisk energi skattefritt i det lokala nätet.

Beslutet från Skatterättsnämnden är en direkt följd av en överklagan från de fem fastighetsägarna mot ett tidigare beslut från Skatteverket. Skatteverket hävdade att sammankopplade solcellsanläggningar mellan olika fastighetsägare skulle ses som en gemensam anläggning och därmed beskattas.

Det nya beskedet möjliggör för fastighetsägarna i kvarteret att installera separata solcellsanläggningar på sina egna fastigheter och koppla dem samman utan att bli beskattade för energidelen. Eftersom dessa anläggningar är separata tekniska enheter, kan de inte betraktas som en gemensam anläggning enligt Skatterättsnämnden, och därmed går detta emot Skatteverkets tidigare beslut.

Denna utveckling är ett steg närmare målet om lokalproducerad elenergi som kan delas. Det är en framgång för staden och en vinst för hela Sverige när fler områden kan följa denna modell. Dock kan Skatteverket överklaga Skatterättsnämndens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Jonas Tannerstad, chef för el- och automation på ÖrebroBostäder, kommenterar att beskeden från Skatterättsnämnden och Energimarknadsinspektionen markerar en betydande förändring i systemet och kommer att leda till nya sätt att bygga lokala energisystem och moderna stadsdelar.

Jan Johansson, projektledare för energi och hållbart byggande på Örebro kommun, välkomnar beskedet om skattefri energideling som en viktig förutsättning för att uppnå målen om en hållbar elförsörjning i staden.

Fakta:

  • Elnätet kommer att ägas gemensamt som en gemensamhetsanläggning, förvaltad av en samfällighetsförening.
  • Överskottsel kan överföras via det lokala elnätet för att användas av andra fastigheter.
  • Detta avlastar elnätet och bidrar till att minska effektbristen i Sverige, både lokalt och nationellt.
  • Fyra av fastighetsägarna har en sammanlagd solcellseffekt på mindre än 500 kilowatt medan en fastighetsägare kommer att ha en effekt överstigande 500 kilowatt.