Energilagring - Nyckeln till grön omställning

Foto: Microsoftteams

Det råder ingen brist på diskussioner angående den pågående debatten om övergången till gröna energilösningar, fördelningen av resurser och den stadigt växande energiförbrukningen. Från att tidigare ha varit en prioriterad fråga för politiker har implementeringen av energilagringslösningar nu blivit verklighet för många industriella, kommersiella och privata aktörer. Det finns nu en ökande trend bland fastighetsägare i Norden att visa intresse för energilagring, vilket de ser som en värdefull investering för att skapa nya intäkter och stödja det gemensamma elnätet.

Energilagring för frekvensreglering

Frekvensreglering spelar en avgörande roll för att upprätthålla balansen i Sveriges elnät. Det är nödvändigt att produktionen och förbrukningen av elektricitet hålls stabila utan störningar eller avbrott. För att hantera obalanserna köper Svenska kraftnät frekvensregleringstjänster på marknaden, där både företag och privatpersoner erbjuder sina tjänster.

Tips till fastighetsägare: I Sverige finns en betydande efterfrågan på frekvensregleringstjänster. För fastighetsägare med energilagringslösningar finns möjligheten att själva reglera sin produktion och användning av el, både för intern användning och för försäljning.

Batterier som backup-lösning

Att säkerställa en kontinuerlig och stabil elförsörjning är kritiskt för många verksamheter. Därför kan batterilagring utgöra en pålitlig backup-resurs vid eventuella strömavbrott. Detta kan vara särskilt viktigt för stora datacenter, sjukhus och fabriker där kontinuerlig drift är avgörande.

Tips till fastighetsägare: Att välja rätt energilagringslösning kan vara en utmaning. Det bästa är att konsultera professionella leverantörer som kan svara på specifika frågor. Det är även viktigt att anpassa systemet efter behov, driftsförhållanden och eventuella installationskrav. Att välja en leverantör som hanterar hela processen, från planering till installation och drift, kan också underlätta för fastighetsägare.

Inköp vid låga priser, användning vid höga priser

Många fastighetsägare använder sig av elprisoptimering genom att köpa el när priserna är låga, vanligtvis under natten, för att sedan lagra den och använda den under perioder med höga elpriser, såsom dagtid. På detta sätt kan driftkostnaderna optimeras samtidigt som kontrollen över energikonsumtionen bibehålls.

Tips till fastighetsägare: Kapaciteten hos batteriet bör anpassas efter effektbehov och den tid det behöver tillhandahålla backup-el. Genom att installera intelligenta styrsystem kan batterianvändningen optimeras för smidig övergång till backup-lösningen vid behov.

Miljöaspekter och fördelar

En viktig faktor att beakta vid investering i batterilagring är dess kompatibilitet med olika energikällor, inklusive solenergi, vindkraft och konventionell el. Därför blir det allt viktigare att satsa på hållbara lösningar som stödjer övergången till förnybara energikällor i en värld som strävar mot en grön omställning.

Tips till fastighetsägare: Eftersom miljömedvetenhet blir allt viktigare för hyresgäster kan investeringar i hållbara lösningar vara fördelaktiga för fastighetsägare. Många banker erbjuder finansieringsalternativ för sådana projekt som främjar en hållbar utveckling.