”Uppgradera värdet av glas – då når vi klimatmålen”

Mer glas i byggnader borde kunna återvinnas till nytt glas, menar Glascentrum i Sverige AB. Foto: Glascentrum i Sverige AB

Glasbranschen har skrivit under Bygg- och anläggningssektorns färdplan för att bli klimatneutral 2045. En viktig del för att komma i mål är återvinning och återbruk av byggnadsglas.

Text: Susanne Ringheim Kilje

- Det här är ett hett ämne eftersom tillverkning av glas är väldigt energikrävande. Dessvärre är vi dåliga på att ta tillbaka byggnadsglas och smälta om det till glasmassa, till skillnad från flaskindustrin, säger Anna-Lena Fransson, glasexpert och vd för Glascentrum.

Hon bedömer att så lite som fem procent av allt byggnadsglas återvinns och att merparten av detta går till att göra glasfiberull.

- När man byter ut eller river så går sådant som fönster till största delen till deponi, eller möjligen en liten del till återbruk och en minimal del till återvinning. Floatglasverken är rädda för att tillverka nytt glas av gammalt glas. Att få in smuts i form av till exempel metaller kan orsaka flera dagars produktionsbortfall.

b
Anna-Lena Fransson, vd för Glascentrum, hoppas att byggnadsglas kommer att återvinnas och återbrukas i allt högre omfattning de kommande åren. Foto: Glascentrum i Sverige AB

Två saker med samma mål

Återbruk och återvinning av glas är två olika saker, men lika viktiga när det gäller att nå klimatmålen.

- Återbruk, så som vi menar, är att den befintliga glasprodukten placeras på annan plats. Vid återvinning används glaset i produkten för att göra nytt glas. Glasbranschen jobbar med båda spåren, säger hon.

Den stora utmaningen i återvinning, enligt Anna-Lena, är att man behöver se ett ekonomiskt värde i glaset som ska återvinnas.

- Råmaterialet är alltför billigt i förhållande till att återvinna glas. Byggnadsglas måste få högre status och betraktas som värdefullt. Det får heller inte kosta för mycket att återvinna för den som river.

Härdningen av glaset påverkar inte återvinningen, det gör däremot laminerat glas på grund av att plasten ställer till det vid smältning. Ragnsells kommer att öppna en anläggning som kan ta tillbaka byggnadsglas och kvalitetssortera det innan det går till återvinning och även andra aktörer arbetar med att skapa flöden för återvinning.

Utbildning i inventering

Upphandlingsmyndigheten – en statlig myndighet som arbetar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället och vara hållbara – säger att det bör göras en inventering av material i samband med rivning.

- Det krävs med andra ord ett aktivt val av den som ska riva fastigheten, tillsammans med kunskap. Därför har Glasbranschen tagit fram en glasinventeringsutbildning där personer med god kunskap i glas lär sig hur de kan ta uppdrag i byggnader som ska rivas, byggas om eller renoveras, säger Anna-Lena.

Utbildningen omfattar bland annat kunskaper i att sortera och märka glaset utefter möjlighet till återvinning eller återbruk och hur man går vidare för att ta in offerter för upphämtning, lagring och återvinning alternativt deponi.

- Tolv personer har vi utbildat och några av dem har börjat göra inventeringar. Jag ser att det finns ett stort intresse för att hitta cirkulära system för byggnadsglas, även om marknaden måste växa för att det ska ta riktig fart, säger hon.  

I dagsläget förespråkar Glascentrum återbruk av alla invändiga glas. Glasinnerväggar i kontorslokaler är flyttbara oavsett om de är i härdat eller laminerat glas. Glas i fasader är knepigare.

- Garantier som ges på nytt isolerglas gäller inte vid återbruk i dagsläget. Dagens isolerrutor har nämligen bättre prestanda än för till exempel tjugofem år sedan, med bland annat lägre U-värde, säger hon.

b
Deltagare i glasinventeringsutbildningen som är helt ny men redan populär. Foto: Glascentrum i Sverige AB

Tror på snabb utveckling

Kraven på byggnader har ökat under åren, på alla plan. De ska vara energieffektiva, hälsosamma, snygga. Samtidigt har Boverket krav på ett lågt koldioxid-avtryck när det byggs nytt.

- Kanske öppnar de kommande, innovativa byggreglerna upp för hur samhället tänker kring bekvämlighet och estetik. Ibland kan det vara mer miljövänligt att återbruka gamla fönster än att sätta in nya isolerglas, säger hon.

Glascentrum kommer att fortsätta med sin utbildning. Vid det senaste utbildningstillfället var det fler anmälda än vad det fanns platser.

- Mycket har hänt de sista två åren. Jag tror att vi kommer att se en snabb utveckling också de nästa två åren när det gäller återbruk och återvinning av glas i byggnader. Fler värdekedjor kommer att skapas. Även arkitekterna behöver tänka återbruk redan i planeringsskedet - det vilar ett ansvar på alla i ledet om vi ska nå miljömålen.

b
Mer byggnadsglas behöver återvinnas för att nå klimatmålen för bygg- och anläggningssektorn. Foto: Glascentrum i Sverige AB
 

 

Glascentrum i Sverige AB
är glasbranschens teknik- och utvecklingscenter. Ger ut MPK-publikationer om val och montering av glas, är remissinstans, jobbar med utbildningar, rådgivning och gör opartiska besiktningar. 

Saxat ut utbildningen:
Vid inventeringen ska hänsyn tas till möjligheten att undvika nedgradering av materialen eller varornas förädlingsgrad. Utvändigt planglas ska i första hand inventeras för återvinning till nytt planglas. Isoleringskassetter avsedda för återvinning till nytt planglas ska demonteras hela och inte krossas. Invändigt planglas bör i första hand inventeras för återbruk, i andra hand för återvinning till nytt planglas.