Norra Sundskajen - En havsnära vision för Malmö

Norra Sundskajen - en visionspresentation från Kanozi Arkitekter, Riksbyggen och Sundprojekt

Kanozi Arkitekter har tillsammans med Riksbyggen och Sundprojekt utvecklat en vision för den norra delen av Ön i Malmö, kallad Norra Sundskajen. Visionen demonstrerar möjligheten att förena Ön och Limhamns Sjöstad, skapa bostäder och samtidigt bevara naturen och skapa nya platser för rekreation.

Ön sträcker sig utanför Limhamn i Malmö och bildades genom att kalk bröts i kalkbrottet för cementproduktion i Limhamns cementfabrik. Överskottsmaterialet från stenbrytningen användes för att skapa landområdet Ön utanför cementfabriken. Medan den södra delen av Ön har bebyggts under de senaste tre decennierna, är den norra delen fortfarande ett rekreationsområde med spår av den tidigare cementproduktionen. Tidigare försök att utveckla den norra delen av Ön har stött på hinder som markföroreningar. Men med detta förslag kan rekreationsområdet på Ön, som för närvarande är en populär destination för olika aktiviteter, bevaras i sin karga och steniga natur.

"Det här förslaget visar hur man kan förtäta och förädla Limhamn till fördel för både stadsdelen och staden som helhet. Malmö kan expandera utan att behöva bygga på viktig åkermark," säger Henrik Lindén från Sundprojekt.

Genom att bygga nya hus på pirar över vattnet på den norra delen av Ön kan man skapa en förtätning av området i Limhamns stil samtidigt som man bevarar rekreationsområdet. De elva flerbostadshusen, vars utformning är inspirerad av platsen och det marina sammanhanget på Öns nordöstra sida, skulle kunna tillföra fler bostäder till Malmö, vilket det för närvarande finns en stor efterfrågan på.

"Den här visionen bidrar med mycket mer än bara ett attraktivt sätt att bo vid vattnet. Den öppnar upp Ön för fler invånare samtidigt som den bevarar den unika naturmarken på den norra delen av Ön. Mellan och framför bostäderna skapar vi nya rekreativa områden i Limhamn med badplatser och bryggor som är tillgängliga för allmänheten. Dessutom bevaras siktlinjerna för de befintliga husen på Glasbrukskajen, genom mellanrummen mellan de nya föreslagna husen," säger Daniel Hohenthal, chefsarkitekt och huvudägare på Kanozi Arkitekter.

Förslaget inkluderar också en planerad gång- och cykelbro för att öka attraktiviteten för Ön i Limhamn. För närvarande är en kort vägbank den enda förbindelsen mellan Ön och Limhamn. Bron skulle göra befintlig bebyggelse på Ön mer tillgänglig, samtidigt som en ny vändplats för bussar planeras i anslutning till den nya bron. De nya byggrätterna för bostäder kan finansiera olika rekreativa inslag i visionen, såsom badplatser och bryggor för allmänheten. I framtiden kan utbyggd kollektivtrafik på vattnet vara en lösning för både Ön och fastlandet.

"En bro för gång- och cykeltrafikanter mellan den norra delen av Ön och fastlandet skulle avlasta den vägbank som för närvarande är den enda förbindelsen till Ön. Det skulle ge gående och cyklister närmare till Malmö centrum från Ön," säger Anders Jeppsson från Riksbyggen.

"Malmö är Sveriges snabbast växande stad samtidigt som den är en av landets minsta kommuner till ytan. Därför behöver vi vara kreativa och hitta nya sätt att utveckla staden. Vi behöver fler grönområden, mer utrymme för rekreation, klimatneutrala byggprojekt och skydd mot höjda havsnivåer. Hur kan vi lösa dessa utmaningar samtidigt? Vi undersöker nu möjligheterna på norra delen av Ön, där Norra Sundskajen är en spännande vision," säger Stefana Hoti (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad i Malmö stad.