Effektivisering av fastighetsenergi - Einar Mattssons partnerskap med EQUA

Illustration över testbäddar på KTH Dig-IT Lab. Bild: Einar Mattsson

Inom en snar framtid planerar Einar Mattsson att inleda ett samarbetsprojekt med EQUA för att utveckla energiberäkningsmodeller. Med 102 fastigheter i sin ägo från olika tidsepoker fungerar fastighetskoncernen som en utmärkt testplattform för båda parter att utforska olika modeller. Einar Mattssons drivkraft är att minska klimatpåverkan.

På grund av dess varierade fastighetsbestånd, inklusive både nybyggda och äldre strukturer, är det av stor vikt för Einar Mattsson att engagera sig i digitalisering för att reducera energiförbrukningen och därigenom minska klimatpåverkan, även från äldre byggnader, så snabbt som möjligt. Inom två år hoppas de kunna tillämpa forskningsresultat i flera av sina fastigheter, enligt Mikael Dimadis, projektledare för Einar Mattssons forskning.

I de utvalda fastigheterna inom forskningsprojektet skapas digitala tvillingar där all relevant data samlas in för att möjliggöra simuleringar baserade på varje byggnads specifika egenskaper, inomhustemperaturer och väderförhållanden under olika årstider. Genom att testa olika inställningar digitalt kan den mest lämpliga åtgärden sedan implementeras i verkligheten, med målet att förutse och optimera energianvändningen samt minska klimatpåverkan.

Einar Mattssons personal från fastighetsförvaltning, IT-avdelning, teknik- och energigruppen och fastighetsdrift, inklusive energiexperter, deltar aktivt i olika delprojekt inom forskningen, vilket ger möjlighet till kunskapsöverföring på flera nivåer i organisationen.

Inom ramen för KTH Dig-IT Lab kommer data att delas mellan olika fastighetsägare, vilket ger Einar Mattsson möjlighet att testa och dra lärdomar av hur andra arbetar med liknande system. En av forskningsprojektens målsättningar är att etablera nya standarder för delning av data mellan olika system, vilket möjliggör jämförelser mellan byggnader och olika fastighetsägares data.