Ny Vägledning för Klimatanpassning av bostadsföretag lanserad av IVL och Sveriges allmännytta

Foto: NOAA / Unsplash

Extrema väderhändelser ökar riskerna för bebyggelse, vilket gör det nödvändigt att rusta bostadsområden för att minska deras sårbarhet. IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta har nu lanserat en vägledning för att stödja fastighetsägare och bostadsföretag i deras klimatanpassningsarbete.

– Vägledningen är resultatet av ett forskningsprojekt om hur bostadsföretag systematiskt kan förbättra sin beredskap mot extremväder och långsiktiga klimatförändringar. Detta är nödvändigt för att förebygga skador och minska framtida kostnader, säger Greta Gustafsson, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Extrema väderhändelser kan skada byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner, vilket påverkar invånarnas livsmiljö. Klimatanpassning innebär att vidta förebyggande åtgärder för att minska dessa risker.

Sedan slutet av 2022 har IVL lett utvecklingsprojektet "Klimatanpassning av bostadsföretag med naturbaserade lösningar" i samarbete med Sveriges Allmännytta och fem kommunala bostadsföretag i Östersund, Västerås, Nykvarn, Jönköping och Malmö. Den praktiskt inriktade vägledningen beskriver hur fastighetsägare kan säkra sina byggnader mot klimatpåverkan.

– Vägledningen löser inte alla problem, men den erbjuder metoder som kan göra klimatanpassning till en integrerad del av bostadsföretagens verksamhet, säger Greta Gustafsson.

Vägledningen bygger på sårbarhetsanalyser och studier av hot och möjligheter. Två typer av extremväder prioriteras: skyfall och värmeböljor. Lösningarna fokuserar på naturbaserade metoder, som att skapa översvämningsytor och ängar samt plantera träd och gröna tak. Genom checklistor och flödesscheman leds aktörerna genom processen, från att förankra och kartlägga till att identifiera och implementera åtgärder.