Ännu tryggare och ett mer attraktivt Hornstull

Hornstull, projektområdet. Bild: Nivå Landskapsarkitektur

Hornstulls torgyta och Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan ska snart få en ansiktslyftning. Det är en del i Stockholms stads långsiktiga arbete med att öka tryggheten och attraktiviteten i det offentliga rummet. Hornstull är en välbesökt plats där många rör sig. I samarbete med fastighetsägarna i området utvecklas Hornstull nu för ökad trygghet och tillgänglighet samt för förbättrad trafiksäkerhet.

 

Hornstull är idag en av stadens stora knutpunkter för kollektivtrafiken med många boende, butiker, restauranger, kontor och andra verksamheter som gör området mycket välbesökt. För cirka tio år sedan utvecklades nya Hornstull i samverkan med bland annat fastighetsägarna och SL till en attraktiv och enligt stockholmarna trygg plats. Då formades torget, trafiken lades om, tunnelbanestationen fick fler uppgångar och blev mer levande med ett flertal verksamheter, kontoren rustades upp och det breda utbudet av restauranger och caféer blev ett signum för platsen. Nu är det dags för nästa steg.

Mellan september och december 2021 kommer Stockholms stad utföra olika åtgärder med målet att ytterligare öka tryggheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten för alla som vistas i de centrala delarna av Hornstull. Målet är också att göra platsen än mer välkomnande och attraktiv.

– Stadens långsiktiga arbete med att utforma stadsrummen för alla stockholmare innebär även att boende och besökare ska känna sig trygga. Därför satsar Stockholm nu extra på trygghetsinsatser i det offentliga rummet. Det känns både viktigt och roligt att arbetet i Hornstull nu fortsätter tillsammans med flera aktörer på platsen, säger Elisabeth Rosenquist Saidac, stadsträdgårdsmästare i Stockholms stad.

– För oss som fastighetsägare har det alltid varit viktigt att ta hand om mellanrummen mellan husen. Det är där vi kan skapa ett attraktivt uterum och medverka till att människor möts. Därför är satsningar som denna självklar i vår verksamhet, säger Tomas Hermansson, VD på Bonnier Fastigheter, som äger en av fastigheterna i området.

Stadens satsning omfattar bland annat ny markbeläggning, ommöblering, nya möbler och cykelparkeringar, ny belysning, nya planteringar och träd med växtbäddar och ny lösning för att hantera dagvatten. Projektet är ett resultat av dialoger och samarbeten med flera aktörer på platsen – både fastighetsägare, affärsidkare, boende, lokala polisen och stadsdelens trygghetssamordnare. Projektet är en del i Stockholms stads trygghetsatsning där investeringar sker i det offentliga rummet för att öka Stockholmarnas trygghet.

Fastighetsägarna i området, däribland Bonnier Fastigheter, investerar parallellt i ny belysning på sina fastigheter och utomhusserveringar samt ett utvecklat upplägg för uteserveringarna i området. Bonnier Fastigheter investerar även i att göra Hornstull Centrum och verksamheterna ännu mer tillgängliga. Hornsbruksgatan kommer framöver att kunna bli områdets nya vardagsrum med skönare belysning och fler restauranggäster.

Detta ingår i projektet:

Det samlade syftet med satsningen är att förbättra framkomligheten, tillgängligheten, säkerheten och den upplevda tryggheten på platsen. Projektet kommer även att förbättra överblickbarhet och orienteringen på platsen och som helhet skapa en attraktivare stadsmiljö. Dessa delar ingår på torgytan/Hornsplan samt Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan:

Ny kompletterande belysning för ökad trygghet och attraktivitet.

  • Hornsbruksgatan (mellan Borgargatan och Långholmsgatan) stängs för biltrafik för att öka framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister.
  • Ny och bättre placering av möblering, cykelparkering och planteringsytor.
  • Delar av markbeläggningen uppdateras och får inslag av natursten.
  • Tillgång till cykelparkeringar förbättras med ett utökat antal på Hornsbruksgatan och även en större mängd nya vid Folkskolegatan som ett komplement.
  • Trädens växtbäddar renoveras för att öka vitaliteten för torgets träd samt för en förbättrad dagvattenhantering. Ett träd behöver tas ned då det vuxit sig för stort för platsen och dess rötter tränger upp ur beläggningen.
  • Eventuellt utökas även torgytan utmed Långholmsgatan fram till Hornsgatan.