Högsta domstolen - farliga hissar ska ge byggsanktionsavgift

Bild: Gaurav Baya/Unsplash

Sven Boberg, chefsjurist på stadsbyggnadskontoret i Göteborg och den som varit ombud i målet menar att domen är mycket viktig för att få ökad hissäkerhet i Sverige:
– Högsta domstolen förtydligar genom sitt prejudikat självklarheten i att otillåtna hissar inte ska användas. Används en otillåten, och ofta farlig hiss, så kan inte denna olagliga användning rättas i efterhand.

Underkända och farliga hissar har varit ett stort problem under flera år. Många av hissarna fortsätter att användas efter att de klassats som eventuellt livsfarliga av Göteborgs Stad.
En bostadsrättsförening i Göteborg ansvarade för tre hissar. Vid en besiktning anmärktes att hissarna inte uppfyllde säkerhetskraven och att de därför inte fick användas. Trots detta fortsatte användningen av hissarna ett antal månader.

Beslutet överklagades
Byggnadsnämnden blev uppmärksammad på den otillåtna användningen. Nämnden beslutade därför om en byggsanktionsavgift för att hissarna använts trots förbudet. Nämnden ansåg inte att ett godkänt besiktningsprotokoll innan byggnadsnämnden sammanträdde utgjorde en sådan rättelse som krävdes för att slippa avgiften.
Beslutet överklagades och Länsstyrelse och Mark- och miljödomstolen ansåg att rättelse hade skett och att någon avgift inte skulle betalas. Byggnadsnämnden överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen som gick på kommunens linje, det vill säga att avgift ska betalas och att någon rättelse inte hade vidtagits.

Viktig dom och prejudikat
Högsta domstolen konstaterar nu i sin dom att möjligheten till rättelse i och för sig är generellt utformad i lagen men att rättelse inte kan anses ha skett i en situation som denna. Domstolen beaktar bland annat regleringens grundläggande syfte att skydda människors säkerhet. Den otillåtna användningen av hissarna kunde alltså inte rättas genom att protokollet från den senare utförda och godkända besiktningen lämnades in. Fastighetsägaren, i det här fallet en bostadsrättsförening, ska därför betala byggsanktionsavgiften.
– Det här är en viktig dom och prejudikat. Går du in i en hiss förväntar du dig att vara trygg. Därför tycker vi som tillsynsmyndighet att det här är jätteviktigt. Det är sällan vi driver ärenden med sådan kraft, men det är så pass allvarligt. Folk kan skadas och till och med dö. Det får ju bara inte hända, menar Sven Boberg.

Fler ärenden väntar
Byggsanktioner för otillåten hissanvändning är cirka 100 000 kr per hiss. Högsta domstolens dom är vägledande och det finns fler ärenden från byggnadsnämnden i Göteborg som väntar på att avgöras.
Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. Utöver detta ingår det i byggnadsnämndens ansvar att ha tillsyn över att ägare tar sitt ansvar att underhålla sina byggnader med mera samt att funktionskontrollanter och kontrollansvariga sköter sina uppgifter enligt lagen.