Gamla tingshuset i Lindesberg blir byggnadsminne

gamla tingshuset i Lindesberg. foto Lindekultur

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att det gamla tingshuset i Lindesberg   ska byggnadsminnesförklaras då man gör bedömningen att huset har ett stort kulturhistoriskt värde

Byggnaden blev klar 1895 och byggdes efter att Lindesberg centrala delar ödelagt i en stor brand 1869. Det var arkitekten Theodor Dahl (1858-1897) som svarade för ritningarna till tingshuset. Han var främst verksam i Västmanland och ritade där ett 30-tal byggnader i länet, däribland flera tingshus.

F.d. Tingshuset i Lindesberg kom att användas som tingshus i drygt hundra år och dokumenterar på så vis det svenska domstolsväsendets utveckling i Sverige och Örebro län från 1800-talets slut till 2000-talets början.

Byggnaden har under årens lopp varit föremål för olika typer av renoveringar. Bland annat har den tekniska utrustningen invändigt anpassats efter den aktuella tidens standard, men exteriört har byggnaden lämnats förvånansvärt orörd med tanke på hur 1800-talsbyggnader kunde behandlas på 1950-talet. I stället för en hårdhänt förändring fick f.d. tingshuset behålla den rika och dekorativa utsmyckning som är koncentrerad till byggnadens mittparti där tingssalen ligger bakom fem höga fönster.

Den ombyggnad som gjorts är konsekvent och genomtänkt gestaltad utifrån den tidens estetiska ideal och speglar tydligt 1900-talets syn på 1800-talsarkiteturen i vårt land. Den är därför en tydlig årsring i byggnadens historia och en viktig del av dess kulturhistoriska värde.

I Örebro län finns få exempel på det sena 1800-talets historicerande putsarkitektur. Genom sin välbevarade ursprungliga exteriör är därför f.d. Tingshuset i Lindesberg ett sällsynt och värdefullt dokument över den tidens arkitektur i Örebro län

En byggnadsminnesörklaring innebär att byggnaden skyddas på olika sätt:

  • Byggnaden får inte rivas.
  • Byggnaden får inte till sin exteriör byggas om eller på annat sätt förändras.
  • Vård- och underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Underhållet ska ske med material och metoder som är anpassade till byggnadens kulturhistoriska värde.

Huset ägs i dag av Hamre Hus AB.

...........