Fortsatt stark fastighetsmarknad

Foto: JLL

Trots en global avmattning av ekonomisk tillväxt visar den nordiska fastighetsmarknaden en fortsatt positiv utveckling tack vare en rekordlång konjunkturcykel och låga räntenivåer. Aktiviteten på transaktionsmarknaden har varit hög under 2019 och kontorsmarknaden hade hög efterfrågan på moderna lokaler i attraktiva lägen. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook.

Aktiviteten på den nordiska transaktionsmarknaden har varit hög under 2019. I Sverige var omsättningen närmare 217 mdkr 2019, vilket med god marginal innebar ett nytt rekordår. Jämfört med tidigare rekordår 2016, då transaktionsvolymen uppgick till runt 208 mdkr, är det en ökning med 4 procent. I jämförelse med föregående år är det en ökning med 38 procent. Transaktioner med utländska aktörer ökade under året, från 25% till 33%.

Bostadsmarknaden har dominerat transaktionsåret

Transaktionsåret har dominerats av affärer inom bostadssegmentet, vilket utgör en dryg tredjedel av den totala omsättningen. Under året har flera stora transaktioner för kontorsfastigheter gjorts och segmentet gör ett nytt rekordår med en total transaktionsvolym på drygt 52 mdkr. Den höga efterfrågan inom kontorssegmentet är fortsatt driven av den starka hyresutvecklingen som har kännetecknat främst Stockholmsmarknaden under en lång tid. I övrigt kännetecknas transaktionsåret av stora portfölj- och strukturaffärer. Den tydliga trenden är färre affärer till antalet men högre genomsnittligt värde per affär.

Positiv utveckling inom logistik, halvering för retail

Utvecklingen mot affärer med högre värde är extra tydlig inom logistiksegmentet som i Sverige ökade med cirka 18 mdkr till en total transaktionsvolym för året på 38 mdkr. Samtidigt har omsättningen av fastigheter inom retail sjunkit kraftigt, en halvering ned till 10,6 mdkr under 2019. Segmentet har till större del definierats av mindre affärer.

Kontorslokaler en bristvara i Stockholm

Kontorslokaler fortsätter att vara en bristvara på Stockholmsmarknaden. Vakansgraden i de mest centrala delarna fortsätter att ligga på en låg nivå och hyrorna fortsätter att klättra uppåt, om än i något mer avmattad takt än tidigare år. JLL bedömer vid 2019/2020 den genomsnittliga primehyran till 7 800 kronor per kvadratmeter och år, men topphyror på betydligt högre nivåer förekommer. Med en årlig hyresökning på fyra procent så fortsätter Stockholm att ligga högt på den europeiska kontorshyresrankningen.

Trots en dämpad global konjunktur och ihållande politisk osäkerhet, fortsätter de nordiska fastighetsmarknaderna att gynnas av ekonomiskt stabila förhållanden. Våra nordiska huvudstäder är attraktiva för utländska investerare och i synnerhet kontorssegmentet har uppvisat mycket starka volymer under året med rekordlåga och sjunkande direktavskastningskrav. På kontorshyresmarknaden ser vi en fortsatt hög efterfrågan på moderna lokaler i attraktiva lägen och en primehyrestillväxt i samtliga nordiska huvudstäder. Vi förväntar oss en fortsatt aktiv och stabil nordisk fastighetsmarknad 2020, säger Patrik Löfvenberg, chef för värdering och strategisk analys på JLL.