Byggandet i Stockholm gjorde att storstadslänens andel av det totala husbyggandet ökade under 2019

Foto: Navet Analytics

Under 2019 uppgick de samlade husbyggnadsinvesteringarna till 137 miljarder kronor i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Det var en ökning med 4 procent jämfört med året innan och innebar att husbyggnadsinvesteringarna koncentrerades ytterligare till storstäderna under fjolåret. Studeras de tre länen och dess investeringar djupare visar det sig att det endast är Stockholm som redovisade en växande husbyggnadsvolym under 2019.

Tillväxten uppmättes till ca 25 procent och uppgången berörde samtliga sektorer, även om den var som starkast inom kontor- och handelslokaler. Husbyggnadsinvesteringarna i Västra Götaland och Skåne minskade med 7 respektive 16 procent under 2019. Nedgången var bredbaserad och berörde flera sektorer i länen. I år väntas trenden med ökad storstadskoncentration emellertid att vända igen med hänsyn till ett betydligt svagare konjunkturellt läge. Det är fortfarande mycket osäkert om hur stora effekterna blir av coronapandemin, men historiska data indikerar att storstadslänens andel av de totala husbyggnadsinvesteringarna tenderar att minska i lågkonjunktur och öka i högkonjunktur. Således kan vi förvänta oss att storstadslänen med Stockholm i täten tar en större andel av årets förväntade nedgång på byggmarknaden.

Källa: NAVET Analytics