Markanvisningstävling om kvarteret Ankan Högasten i Helsingborg avgjord

Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder

Mjöbäcks har tillsammans med Järngrinden och Strandlyckan Invest vunnit markanvisningstävlingen Kvarteret Ankan Högasten i Helsingborg med ett förslag som har ritats av Arkitekterna Krook & Tjäder.

Kvarteret Ankan knyter an till och tar avstamp i Högastens brokiga bygg­nadstradition och karaktär. Bebyggelsen tar fasta på radhusområdena Stålet i Högasten men förtätar och nytolkar dem. Genom att blanda staplade radhus med lägenheter i bottenplan skapas ett kvarter med en blan­dad demografi samtidigt som det ger möj­lighet för ett generationsboende. På tom­ten blandas nytt och gammalt. Stora delar av tomterna på Ankan 18 och 19 inlemmas i gårdsmiljön för att skapa en levande och grön oas i kvarterets hjärta. Ankan 19 och smedjan blir dessutom till gemensamma lokaler med faciliteter som festlokaler och lekrum, verkstad och hobbyrum samt gäst­boende för övernattande gäster.

 

bild
Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder

Utdrag ur Juryns motivering
Det vinnande förslaget har tagit med sig de goda kvaliteter som redovisades i prekvalificeringen och har integrerat dem i ett starkt projekt. Anbudet redovisar en intressant lösning med variationsrik gestaltning med brutna bostadsvolymer. Fasadmaterialet av trä skapar ett livfullt inslag i stadsbilden. Det skapas ett väl gestaltat och charmigt kvarter som knyter an till den mänskliga skalan och områdets karaktär.

Projektet visar en rimlig exploateringsgrad och antal lägenheter. Man tänker sig staplade radhus med lägenheter i bottenplan, fördelade på totalt 53 bostäder, med bostadsrätt som upplåtelseform.

I förslaget lyfts flera gröna och hållbara värden fram, så som solceller, laddstolpar för fordon, öppen dagvattenhantering samt gröna tak. Den genomgående träkonstruktionen ger minskat klimatavtryck.

Tillsammans vill vi bidra till att Kv Ankan blir en levande, hållbar och intressant plats att bo och leva på.