Kungälvs nya sjukhus siktar på guld-certifiering

Det nya sjukhuset är utformad så att det hänger ihop med den befintliga sjukhusbyggnaden. Huskropparna är smala, vilket gör att mycket dagsljus släpps in och kopplingen till naturen stärks. Visuell bild: Sweco/AART architects

Text: Marit G Engstedt

Kungälvs sjukhus behövde byggas ut på grund av antalet fler och äldre patienter samt behov av mer moderna lokaler. Sjukhuset och Västfastigheter gav uppdraget till Skanska och tack vare en miljömedveten kravlista och ett genomgående livscykelperspektiv har den nya vårdbyggnaden nu fått en preliminär certifiering för Miljöbyggnad Guld.

Kungälvs sjukhus byggdes 1964 och har sedan dess byggts till och renoverats genom åren. Det senaste decenniet har sjukhusets upptagningsområde utökats samt fått en ökande andel äldre. Det gjorde att sjukhuset behövde nya vårdavdelningar för att öka sin kapacitet. Dessutom fanns behov av moderna lokaler och tillgång till enkelrum för patienterna, för att tillgodose krav på integritet och sekretess, att öka tillgängligheten för anhöriga samt att kunna begränsa spridning av virussjukdomar.

Dessa faktorer gjorde att Kungälvs sjukhus och Västfastigheter fick klartecken 2015, för att upphandla en byggentreprenör och starta bygget av en ny vårdbyggnad. Uppdraget gick till Skanska som genom partneringentreprenad uppförde byggnaden som Sweco och Aart architects ritat. I augusti 2016 togs det första spadtaget och huset färdigställdes med inflyttning i två etapper; i slutet av 2019 respektive slutet av 2020.

 

bild
När Kungälvs nya sjukhus byggdes arbetade projektörer och entreprenörer utifrån ett livscykelperspektiv för att minimera materialåtgång, mängden restprodukter och energianvändning. Foto: Bert Leandersson

Minimum av materialåtgång och restprodukter

I byggprojektet arbetade projektörer och entreprenörer utifrån ett livscykelperspektiv, vilket innebar att man använde processer och konstruktioner som minimerar materialåtgång, mängden restprodukter och energianvändning. Byggherren Skanska arbetade även aktivt med utsortering av avfallet och inget av det gick till deponi – 67% av allt avfall var återvinningsbart medan 33% var brännbart.

En byggnadsrelaterad loggbok upprättades som innehöll information om produkterna som användes i golv, stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar och var de placerades i byggnaden. Av dessa var cirka 74 % godkända och klarade kriterier som bland annat baseras på kemikalielagstiftning och etiska riktlinjer gällande deras framställning.

Loggboken innehöll även installationsvaror för VVS och El. I många fall innehåller sådana varor ämnen som har miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Fokus för projektet var att minimera dessa genom att byta ut dem mot bättre alternativ.

– Det har varit ett stort engagemang bland alla involverade i projektet vid val av material. Från projektering, där alla föreskrivna produkter kontrollerats, till produktion. Alla har haft i fokus att välja rätt produkt med bäst förutsättning med avseende på kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln. Detta har varit en framgångsfaktor till att projektet lyckats få så stor andel produkter bedömda och godkända, säger Mathilda Silva, miljösamordnare på Bengt Dahlgren AB.

 

bild
Mathilda Silva, miljösamordnare på Bengt Dahlgren AB.

 

Miljöklassad byggnad

Den nya vårdbyggnaden på Kungälvs sjukhus har fått en preliminär certifiering för Miljöbyggnad Guld. Att bygga enligt en miljöcertifiering ger ett kvitto på byggnadens miljöprestanda. Genom att leva upp till kraven för certifiering, som rör allt från andelen förnybar energi till dagsljus och ljudnivåer, garanteras att byggnaden är bra för klimatet och att de som vistas i huset befinner sig i en sund miljö.

– Alla våra nya byggnader certifieras enligt Miljöbyggnad. När det gäller energianvändningen ligger våra egna krav högre än certifieringens vilket ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete i stort. Vi är väldigt stolta över att vi har nått den här milstolpen för Nya Kungälvs sjukhus, säger Kristina Käck, enhetschef för energi och miljö på Västfastigheter.

Den slutgiltiga certifieringen får sjukhuset om två år, när energiprestanda och inomhusmiljö har följts upp under ett års full drift. Uppföljningen kommer att omfatta energi, termisk komfort, fukt med mera.

 

bild
I det nya sjukhuset har varje patient enskilt rum för möjlighet till ostörda samtal mellan patient och personalen vilket värnar integriteten. Foto: Bert Leandersson

Patienternas integritet värnas

Ett av behoven för det nya sjukhuset var enskilda rum till patienterna. Enkelrummen gör det möjligt för ostörda samtal mellan patient och personalen och fler undersökningar kan göras på rummet, vilket gör att integriteten värnas. Varje patientrum har nu stora fönster med ljusinsläpp, möjlighet för övernattande anhöriga och från sängplatsen kan man blicka ut genom stora fönster.

Det nya sjukhuset är utformad så att det hänger ihop med den befintliga sjukhusbyggnaden. Huskropparna är smala, vilket gör att mycket dagsljus släpps in och kopplingen till naturen stärks. Sjukhusets innergårdar ska dels vara vackra och stimulerande att betrakta inifrån byggnaden, dels vara trivsamma platser att vistas på. Gårdarna fångar upp det som är karaktäristiskt i omgivningen – den gräsbevuxna strandmiljön och det klippiga, bohuslänska landskapet. Borttagna grönytor har kompenserats genom att motsvarande grönytor har anlagts och den biologisk mångfald har främjats.

Utvecklingen fortsätter

Att bygga en helt ny byggnad gav också möjlighet att bygga ut och renovera lokalerna i det befintliga sjukhuset, så att även det kan komma att tillgodose fler patienter. Ytterligare till- och ombyggnader är planerade, men är ännu inte tidsbestämda eller beslutade. Det kan till exempel innebära att gamla vårdavdelningar byggs om till nya mottagningar och att det tillkommer nya lokaler för sjukhuskök och godsmottagning.

 

bild

Källa: Västra Götalandsregionen