Norges största stadsutvecklingsprojekt

Lier-Drammen. Illustration: LINK Arkitektur

Planförslaget om att utveckla kuststaden Lier-Drammen med 940 000 kvm bebyggd yta har nu levererats till Lier kommun. LINK Arkitektur vann uppdraget tillsammans med Multiconsult och WSP i en anbudstävling för fyra år sedan och har sedan dess ansvarat för planarbete, konceptutveckling, arkitektur och landskapsarkitektur.

Planen skapar förutsättningar för att transformera ett industriområde till en levande kuststad med 700 000 kvm bostäder, 200 000 kvm kontor/industri/handel samt 40 000 kvm offentliga byggnader. Totalt kommer staden att rymma 16 000 invånare och lika många arbetsplatser. Det är det största pågående stadsutvecklingsprojektet i Norge med mål om att bli ett föregångsprojekt för hållbar stadsutveckling på internationell nivå. Kuststaden ska bli attraktiv, urban och hållbar – en plats där människor, kust och framtid möts. Översiktsplanen har utförts på uppdrag av EIDOS Eiendomsutvikling.

bild
Illustration: LINK Arkitektur

– Det är fantastiskt att både använda mycket erfarenheter inom urbanism och vidareutvecklas med Lier-Drammen, inte minst i skissmetoden, det parametriska arbetet med att optimera hållbarhetslösningar. För oss är det självklart att våra arkitekter gestaltar och analyserar samtidigt i 3D-modellerna. Det är så vi säkrar intressant gestaltning i kombination med sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsmål, säger Karin Hammarskiöld, ansvarig för urbanism på LINK Arkitektur i Sverige.

bild
Illustration: LINK Arkitektur
bild
Illustration: LINK Arkitektur

De viktigaste stadsutvecklingsgreppen har varit:

 • Blågröna kvaliteter
  Kuststaden ska spegla landskapet. Blågröna strukturer ska vara mycket framträdande och en naturlig del av stadsrummet och utomhusytorna. Blågröna kvaliteter tillvaratas genom bland annat hantering av översvämningar och dagvatten, bevarande av biologisk mångfald och utformning av utomhusmiljöer.
 • Bebyggelse och stadsrum
  Kuststaden ska innehålla ett brett spektrum av urbana former och byggnadstypologier. Mot väst ska det vara högt, tätt och urbant, med hög koncentration av kontor, industri och handel. Mot öst ska det vara lägre bebyggelse, med möjlighet till egen trädgård och direkt tillgång till vatten och naturområden.
 • Mobilitet
  Kuststaden får en robust planerad struktur för mobilitet, där cyklister och fotgängare prioriteras framför bilister. I den s.k. närhetsstaden når alla en busshållplats inom 500 meter.
 • Drift och teknisk infrastruktur
  Drift och teknisk infrastruktur är centralt för att nå projektets ambitiösa hållbarhetsmål. Det handlar om återvinning, återbruk och renovering för att minimera kuststadens utsläpp och koldioxidavtryck.
 • bild
  Illustration: LINK Arkitektur