Hanteringen av brandfarliga varor kvalitetssäkras med kompetens

För att uppnå en säker hantering av brandfarliga och explosiva varor behöver verksamheter följa de lagkrav som finns, i samband med att en föreståndare utses. Uppdraget som föreståndare är förknippat med ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Brandskyddsföreningen erbjuder utbildningar som ger inblandade rätt förutsättningar för att hantera brandfarliga varor.

Brandfarliga varor handlar främst om brandfarlig gas och vätskor med flampunkt under 100 grader och kan innefatta allt från bensin och dieselolja till fotogen och T-sprit. Beroende på hur stora mängder eller vilken typ av hantering det handlar om behövs ett tillstånd och en utsedd föreståndare eftersom varorna omfattas av lagstiftningen “lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor” som reglerar hur de ska hanteras.

Lars Brodin är brandingenjör och har jobbat på Brandskyddsföreningen i 20 år och innan dess i räddningstjänsten i 15 år. Idag arbetar han med frågor inom bland annat brandfarlig vara och vet hur viktigt det är med rätt hantering av dessa typer av varor.

bild
Lars Brodin. 

– Det är viktigt att alla föreståndare har den kompetens som krävs för att kunna klara sitt uppdrag och det får man genom utbildning. Lagkravet är att om man hanterar brandfarliga vätskor och gaser så ska man ha en säker hantering, det kravet gäller oavsett om man har tillstånd eller inte. Men om det handlar om större mängder behöver man söka tillstånd för hanteringen och utse föreståndare samt ersättare, säger han och fortsätter:

– På Brandskyddsföreningen har vi olika nivåer av utbildningar för en säker hantering av brandfarliga varor, en i mindre omfattning som man kan genomföra lokalt ute i landet genom våra lokala föreningar, en mer omfattande och en fördjupningsutbildning för verksamheter som har en mycket stor hantering, exempelvis raffinaderier. De två sistnämnda genomförs av Brandskyddsföreningen centralt. Vi genomför även företagsanpassade utbildningar vid behov. Det är viktigt att göra om utbildningen efter 5–7 år eftersom det sker en del förändringar i lagstiftningen, eller så inträffar en händelse som är bra att lära sig av. Det är ju också lätt att glömma om man inte arbetar med det ofta.

Läs mer om Brandskyddsföreningens utbildningar inom brandfarlig vara HÄR!

bild

Rättsliga påföljder

Om en olycka inträffar där brandfarlig vara hanteras kan det visa sig att de inblandade har brutit mot flera olika lagar. Om det dessutom sker på en arbetsplats blir det också en arbetsmiljöfråga.

– Arbetsgivaren är skyldig till att se till att arbetstagarna är medvetna om vilka risker de hanterar och hur de ska förebygga dem. En explosion i en metallindustri i Norge slutade med att VDn för företaget hamnade i fängelse för att inte rätt åtgärder hade vidtagits, och det är inte osannolikt att det skulle hända i Sverige, säger Lars och fortsätter:

– Och även små volymer kan ge upphov till allvarliga händelser, speciellt om det är publika verksamheter det handlar om. När en pizzeria i ett flerbostadshus hade ställt in gasolflaskor till deras terrassvärmare i ett förråd som sedan glömts bort, gav de upphov till explosiv blandning som antände och orsakade stora skador på huset; lägenhetsdörrar trycktes in och sopnedkastluckor flög ut som projektiler i trapphuset. Om de hade haft ett tillstånd och därmed en föreståndare hade hanteringen förmodligen skett på ett säkrare sätt.

Stöd i rollen

Men att ha en bra säkerhetskultur för brandfarliga varor innebär inte bara att föreståndare ska utbilda sig och hantera risker på arbetsplatsen, utan också om en kollektiv riskmedvetenhet inom hela organisationen.

– Att det är en särskild person som ska ta ansvar för de här riskerna är lite speciellt. Det är bra på det sättet att det går att hänvisa till ett lagkrav om något händer, men risken kan möjligtvis vara att ansvaret enbart faller på föreståndaren. Men där gäller det att få alla att förstå att föreståndaren finns där som en resurs, men att det är allas ansvar, förklarar Lars och fortsätter:

– Och förutom föreståndaren har även chefen en väldigt viktig roll. Genom att visa på olika sätt att man tycker det här är viktigt, följa de regler och rutiner som finns, och själv delta på utbildningarna visar man sitt engagemang för de här viktiga frågorna. Och inte minst se till att medarbetarna har rätt kunskap för att kunna hantera dessa typer av risker.

Men utöver support från chef och organisation, kan även föreståndare hitta stöd i andra föreståndare. Lars förklarar:

– Föreståndare ska inte känna sig ensamma i det här. Om man jobbar med dessa frågor är det alltid bra att ha lite omvärldsbevakning och gärna ett nätverk så man kan få information om det skulle inträffa någonting och lära sig av det. Det finns också konferenser och seminarier man kan delta på, och vi på Brandskyddsföreningen har även Nätverket Brandskyddsledarna man kan ansluta till. Där finns en kunskapsbank och LinkedIn-grupp, så man håller sig uppdaterad och kan få stöd i sin roll.

Läs mer om Brandskyddsföreningens utbildningar inom brandfarlig vara HÄR!