Tegel och puts – tidlösa och beständiga fasadmaterial – med ett lågt klimatavtryck

Kvarteret Lokatten har tidigare nominerats till Årets Fasad.

Tegel och puts är fasadmaterial som i många fall har en längre livslängd än många andra fasadmaterial, vilket innebär att de inte behöver bytas ut lika ofta. Murade och putsade fasader som har monterats på ett yrkesmannamässigt sätt är därmed ett alternativ som är hållbart under hela byggnadens livscykel.

AV: ANNIKA WIHLBORG | FOTO: MUR & PUTSFÖRETAGEN

2022 infördes krav på klimatdeklaration vid upp­förande av nya byggnader i Sverige. Bransch­organisationen Mur & Putsföretagens vd Johan Onno är positivt inställd till kravet men anser att det vore betydligt bättre om  klimatdeklarationen tagit hänsyn till fastighetens samlade klimat­påverkan under hela dess livslängd snarare än enbart under byggskedet. Det handlar om att analysera hur olika fasadmaterial står sig under en byggnads totala livslängd, från det att den byggs tills den ska rivas.

– När det gäller val av byggmaterial kan nämligen ett fasadmaterial med låg klimatpåverkan under byggskedet visa sig vara ett riktigt uselt val  under resten av byggnadens livslängd sett ur ett hållbarhets­ och klimatperspektiv. Underhåll av en fastighet är både klimatpåverkande och  kostnadsdrivande. Det är därför viktigt att man som byggherre tar hela livscykeln i beaktande när man exempelvis planerar vilket  fasadmaterial man ska använda, säger han.

Johan Onno ifrågasätter den vedertagna normen att en byggnads livslängd är femtio år. 

– Femtio år är definitivt i underkant. Vi be­höver ompröva denna norm och analysera  konsekvenserna för klimatet om vi i stället  börjar räkna på att en byggnad ska kunna stå i 100 år, eller kanske till och med ännu längre, säger han. Stockholms Stadshus och Högalidskyrkan byggdes för 100 år sedan exempelvis, det vore ju absurt att överväga att de skulle rivas, säger han.

bild
Kvarteret Notskriften i Eskilstuna har ritats av Joliark.

BRANSCHREGLER OCH STANDARD PRESENTERAS UNDER 2023

Sedan två år tillbaka arbetar Mur & Putsföretagen med att ta fram branschregler som ska göra det lätt för kunden att göra rätt. Under 2023 kommer man att presentera delar av den nya standarden och de nya branschreglerna, vilket ligger rätt i tiden eftersom Boverket planerar att introducera nya byggregler under 2024. 

– Boverket har indikerat att man i de nya bygg­ reglerna kommer att lägga ett större  ansvar på respektive bransch inom byggsektorn för att göra rätt. Vår ambition är att tydliggöra vem som  exempelvis ansvarar för stomskyddet när byggherrar upphandlar ett nytt fasadsystem. Just när det gäller stomskyddet varierar ansvars­fördelningen mellan olika parter. Det är inget problem i sig, men det är viktigt att byggherren eller konsumenten vet exakt vad som gäller,  säger Johan Onno. 

bild
Johan Onno, vd Mur & Putsföretagen.

Ambitionen är också att den nya bransch­standarden och branschkriterierna ska minska risken för fel i samband med fasadprojekt, vilket i sin tur förebygger onödiga kostnader för bygg­herrarna. Ytterligare ambitioner är att stärka det generella förtroendet för mur­ och putsföretagen och att göra det lättare för byggherren att göra ett genomtänkt val.

– Det är självklart viktigt att välja rätt fasad­ system, men det är samtidigt minst lika viktigt att systemet monteras på ett korrekt sätt. Oav­sett hur bra systemet är så räcker inte det om montaget är felaktigt utfört. Om man vill vara säker på att det går rätt till ska man välja såväl leverantörer som montörer som är medlemmar i Mur & Putsföretagen, säger Johan Onno.

bild
Kvarteret Notskriften i Eskilstuna har tidigare nominerats till Mur & Putsföretagens utmärkelse Årets Fasad.

OBLIGATORISK CFE-UTBILDNING SÄKER-STÄLLER KOMPETENSNIVÅN I BRANSCHEN

Mur & Putsföretagen har lanserat en digital ut­bildning för sina medlemsföretag. CFE­grund­kurs är obligatorisk för samtlig produktions­personal ute på medlemsföretagen och ska ha slutförts senast i mars 2023. Utbildningen  registreras på medarbetarnas ID06­kort och fungerar som en kvalitetssäkring för kunden.

–  Drygt 1800 murare genomgår  utbildningen, som erbjuds på såväl svenska som polska och engelska och bland annat består av ett  antal  obligatoriska kunskapsprov. Syftet är att öka  kundens trygghet genom att säkerställa  kompetensnivån ute på våra medlemsföretag. Vi arbetar för att få fler byggherrar att förstå vik­ten av att välja en entreprenör som är seriös och kan sin sak. Att välja entreprenör enbart baserat på lägsta pris kan i slutänden ofta visa sig bli en oväntat dyr lösning, säger Johan Onno. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSFRÅGA

Liksom andra branschföreningar i byggsektorn arbetar Mur & Putsföretagen långsiktigt och  strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor. De genomför bland annat  informationsinsatser kring muraryrket till elever på gymnasiets bygg­och anläggningsprogram och berättar även om yrket för ungdomar som står inför sitt  gymnasieval. 

– En relativt ny målgrupp är nyanlända som har någon form av murarutbildning med sig i bagaget från sitt hemland. Denna målgrupp hoppas vi kunna fånga upp genom att ge dem en möjlighet att nyttja och bygga på sin kompetens för att kunna arbeta som murare i Sverige, säger Johan Onno.■