Är det tillåtet att hyra ut lägenheten tills bostadsmarknaden är bättre?

Bild: INAS

På många platser i landet har priserna på bostadsrätter gått ner och allt fler får svårare än tidigare att sälja sina bostadsrätter. De rådande marknadsförutsättningarna gör att allt fler överväger att avvakta med försäljning av sin bostadsrätt. För många uppkommer också fråga om det är möjligt att hyra ut sin bostadsrätt i väntan på att bostadsmarknaden blir bättre.

Samtycke krävs

En bostadsrätt får inte upplåtas i andra hand utan styrelsens eller hyresnämndens samtycke. Enligt bostadsrättslagen ska tillstånd lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för andrahandsupplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.

Utgångspunkten är att en bostadsrättshavare som vill kunna återvända till sin lägenhet ska ha relativt stor frihet att upplåta sin lägenhet i andra hand under viss tid. Om en bostadsrättshavare skaffar en ny bostad och avser att bo i den framöver så saknas ofta tillräcklig anknytning till den tidigare lägenheten för att den ska få hyras ut. Av förarbetena till bostadsrättslagen framgår dock att det ibland kan finnas skäl att tillåta andrahandsupplåtelse, trots att bostadsrättshavaren inte har för avsikt att återvända till lägenheten. Så kan vara fallet om bostadsrätten är svårsåld på grund av de rådande marknadsförutsättningarna. Om marknaden inte förbättrats inom ett år anses det generellt inte finnas skäl att avvakta längre med en försäljning. Tillstånd ges därför normalt för maximalt ett år.

Det är bostadsrättshavaren som behöver kunna visa att lägenheten är svårsåld. Av avgöranden från landets hyresnämnder framgår att en bostadsrättshavare normalt behöver kunna visa att lägenheten inte sålts trots seriösa försäljningsförsök. Försäljningsförsöken bör också ha skett i närtid. Generellt räcker det alltså inte att enbart hänvisa till att den rådande marknaden är dålig.

Bedömning i det enskilda fallet

Det är viktigt att komma ihåg att en bedömning av om tillstånd ska beviljas eller inte alltid ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Även om uthyrning på grund av rådande marknadsförutsättningar kan utgöra ett giltigt skäl behöver det alltså inte betyda att tillstånd alltid ska ges. Bostadsrättshavarens skäl ska vägas mot föreningens befogade anledningar att vägra samtycke. I vissa fall väger föreningens befogade anledningar tyngre än bostadsrättshavarens skäl.

Källa: HSB