Nya regler träder i kraft för ökad säkerhet i bygg- och anläggningsprojekt

Foto: Scandinav.

Den 1 januari 2025 träder nya regler i kraft för att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt.   De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar och finns nu tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats. 

 

Bygg- och anläggningsarbete är ofta förenat med stora risker för arbetsrelaterade olyckor och ohälsa. För att minska olyckor och ohälsa är det viktigt att det förebyggande arbetsmiljöarbetet påbörjas i ett tidigt skede av bygg- och anläggningsprojektet.

– Det är tyvärr alltför vanligt med allvarliga olyckor, till och med dödsolyckor, i både byggnads- och anläggningsarbete. Därför är det viktigt att försöka förebygga arbetsmiljörisker så tidigt som möjligt, gärna redan under projekteringen. Vi behöver komma bort från ”löses-på-plats” eftersom det kan leda till arbetsmiljörisker för dem som ska utföra arbetet, säger Agneta Axelsson, sakhandläggare för föreskriften på Arbetsmiljöverket.

Med den nya föreskriften blir ansvaret och uppgifterna för arbetsmiljöarbetet i ett byggnads- eller anläggningsprojekt tydligare och lättare att ta till sig. Det blir tydligare vem som ska göra vad vilket underlättar det tidiga samarbetet i projektering och produktion, och det bidrar till att förebygga olyckor och ohälsa.

Reglerna gäller när byggprojekt planeras, projekteras och utförs. De gäller också när man projekterar för nybyggnation eller ombyggnation av arbetsplatser – både för arbetsmiljön i byggnaden eller anläggningen och för arbeten som ska utföras i anslutning till dem.

Identifiera, bedöm och hantera arbetsmiljörisker 

De aktörer föreskriften vänder sig till är byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. Till gruppen projektörer räknas arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar i projektering.

De nya reglerna innebär bland annat att alla aktörer ska arbeta metodiskt enligt grundprinciperna för att förebygga arbetsmiljörisker. Det betyder att man arbetar med riskerna i en bestämd ordning genom att identifiera, undvika och bedöma riskerna för att sedan åtgärda dem.

Reglerna kan underlätta val av aktörer

Med de nya reglerna blir det tydligare för alla aktörer att veta vad som krävs för arbetsmiljöarbetet i byggprojektet. Reglerna kan vara ett stöd för byggherren att få in de underlag som behövs för att välja lämpliga aktörer.

–Byggherren kan specificera arbetsmiljökrav i avtalen. Med reglerna följer också att de fortlöpande ska kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet i byggprojektet. Tar byggherren detta ansvar finns det goda möjligheter att minska den osunda konkurrensen och förebygga arbetslivskriminalitet, säger Agneta Axelsson.

Den nya föreskriften ställer också krav på rutiner för arbetsmiljöarbetet i byggprojekt. På så vis blir det lättare att kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet.

– När man har ordning och reda i sina arbetsprocesser så blir det lättare att komma igång med byggprojektet på ett effektivt sätt. Det kan också underlätta uppföljningar av till exempel tidsplanerna. Med tydliga rutiner i de tidiga skedena kan man minska effekterna av störningar, säger Agneta Axelsson.

En strukturerad överlämning underlättar samarbetet

Ytterligare en nyhet är att överlämningen av arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöplanen ska ske på ett strukturerat sätt - helst genom ett överlämningsmöte med dialog om arbetsmiljöarbetet i byggskedet och det framtida brukandet. 

Det är också meningen att överlämningen ska underlätta samarbetet mellan byggherren, Bas-P och Bas-U. Där ska de presentera hur arbetsmiljöarbetet har varit bakåt i tiden och förväntningar på arbetsmiljöarbetet framåt. När man sitter tillsammans kan man också diskutera och besluta om det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Både nya och nu gällande regler

Den nya föreskriften Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3) består av både nu gällande och helt nya regler. Föreskrifterna finns nu även digitalt och är sökbara.

De nuvarande reglerna finns i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) och Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).