Hållbar speeddejting- Sverige och Finland i samarbete kring fastighetsomställning

Foto: Sven Mieke7Unsplash

Många svenska fastigheter står inför betydande renoveringsbehov ur energisynpunkt. Trots detta möts branschen av utmaningar som inflation, ökade räntekostnader och minskad uthyrning. Nu tar ett av Finlands mest innovativa företag inom branschen initiativ genom att erbjuda lösningar och bjuda in den svenska fastighetssektorn till en form av "speeddejting".

Byggnader står för hela 40 procent av världens utsläpp, vilket gör fastighetsbranschen till en central aktör i den hållbara omställningen. Enligt aktuella siffror från energikonsultbolaget Aktea finns det betydande behov av renovering av svenska fastigheter, särskilt med tanke på att majoriteten av dem byggdes mellan 1940 och 1980. Endast knappt 20 procent av dessa har hittills genomgått renovering. Detta resulterar i onödigt hög energiförbrukning, och fastighetsbranschen står för hela 34 procent av Sveriges totala energikonsumtion.

Finland har intagit en framstående position inom hållbar utveckling, särskilt inom fastighetsbranschen. Landet strävar efter att vara klimatneutralt redan år 2035, vilket är tio år före Sveriges mål. För att bidra med innovativa lösningar samlas elva hållbarhetsbolag från Finland i Stockholm den 29 november.

Initiativet, ledd av Anna Öberg från Business Finland, hoppas på att kunskapsutbyte och nya lösningar mellan Sverige och Finland kan leda till samarbeten som accelererar omställningen inom fastighetsbranschen. Med liknande marknader bör parterna dra nytta av varandras expertis för att gemensamt främja branschens hållbara utveckling.

De finska hållbarhetsbolagen som samlas i Sverige är:

● Nolla-E räknar genom avancerad AI-teknik ut den mest energi- och kostnadseffektiva helhetslösningen för en byggnad. I genomsnitt sänks energiförbrukningen med 70 procent. De utsågs 2021 av konsultjätten Deloitte till ett av Finlands snabbast växande techbolag.

● Freesi är ledande inom energieffektivisering och hantering av inomhusklimat. Lösningen gör att fastighetsaktörer själva kan kontrollera och optimera inomhusklimatet vilket sparar kostnader och energi. Svenska Hydda Group är en av investerarna i Freesi.

● Danfoss Leanheat har utvecklat en AI-lösning som i realtid övervakar, styr och optimerar inomhusklimat och energianvändning. På så sätt minskar kostnader och klimatavtryck från byggnaderna samtidigt som fuktrelaterade skador upptäcks tidigt. Svenska bostadsbolaget Willhem AB och Malmegårds Fastigheter är två av bolagets samarbetspartners.

● Smartvatten lanserade nyss en helt ny plattform som gör det möjligt att skapa en effektiv strategi för all vattenanvändning i fastigheten, med målet att spara både vatten och pengar. Bolaget har tidigare samarbetat med svenska Gröna Skolfastigheter och Shurgard.

● Vieser är aktuella med en helt ny golvbrunnsteknik med fuktmätande sensorer som möjliggör tidig upptäckt av vattenläckor. Tillsammans med svenska organisationen Sluta Riv arbetar de för att reducera antalet rivningar, genom att istället upptäcka problemen tidigt.

Utöver dessa deltar även designbyrån FYRA samt designvarumärket Woodio som bland annat tagit fram världens första vattentoalett i trä. På plats är också Helvar som utvecklat en smart, energieffektiv lösning för belysning, tillsammans med skogsindustrijätten Metsä, energilagringsbolaget Enico samt Granlund som genom AI-lösningar kan minska energiförbrukningen under hela en byggnads livscykel.

Fyra hållbarhetsinsikter om den svenska marknaden från ett finskt perspektiv

De finska bolagen ombads dela med sig av insikter och erfarenheter kring hållbar fastighetsutveckling genom att besvara frågor om den svenska marknaden - med utgångspunkt i det finska perspektivet och dagens ekonomiska läge.

1. Var finns störst potential på den svenska marknaden att skapa mer hållbara fastigheter? Fastighetsägare prioriterar initiativ som både är hållbara och lönsamma. Utöver åtgärder som direkt reducerar kostnader, bör fastighetsägare investera i hållbara lösningar som också ökar fastighetens attraktionsvärde för investerare och hyresgäster - vilket på sikt ökar inkomsterna, säger Jan-Kristian Westerlund, International Business Director på Freesi.

2. Vad kan den svenska byggbranschen lära av den finska gällande hållbarhet? I Finland har man kommit långt med lagar och regelverk, när det exempelvis kommer till IMD och samarbete med försäkringsbolag. Att tydligt reglera och stödja sådana initiativ kan främja hållbarhet inom fastighetssektorn. Sverige och Finland är också mycket lika när det gäller exempelvis klimat, vilket gör att vi bör dela fler innovativa lösningar mellan länderna, säger Patrik Tjäder, Sales Director Scandinavia, på Smartvatten.

3. Vilka hållberhetsåtgärder bör prioriteras främst i dagens ekonomiska läge? I dagens ekonomiska läge med hög ränta och snävare åtkomst till kapital är det särskilt viktigt att fastigheterna görs hållbara på ett finansiellt optimalt sätt. Den senaste utvecklingen inom optimeringsalgoritmer som skett i Finland gör det exempelvis möjligt att räkna ut den smartaste kombinationen av energieffektiviseringsåtgärder för en byggnad. Det är dessutom smart att fokusera på åtgärderna som gör redan befintliga fastigheter mer hållbara, om nybyggnaden inte håller samma takt. Här finns det stor potential, säger Nikolas Salomaa, vd på Nolla-E.

4. Vilka faktorer har varit framgångsrika i Finland för att skapa hållbara fastigheter? Finland har erbjudit olika ekonomiska incitament och stödåtgärder för att främja hållbara byggprojekt. Skatterabatter, subventioner för energieffektiva lösningar och andra ekonomiska fördelar som uppmuntrar fastighetsutvecklare att investera hållbart. Det har varit framgångsrikt, säger Jens Persson, Head of Sales Scandinavia på Vieser.