Specialfastigheters VD ser fram emot fortsatt tillväxtresa

Foto: Specialfastigheter

Specialfastigheter har rapporterat ett stabilt förvaltningsresultat under första kvartalet, med hyresintäkter som ökade med 18,4%. Denna ökning beror huvudsakligen på färdigställda lokaler där kunder flyttade in under kvartalet och slutet av 2023. Förvaltningsfastigheternas marknadsvärde uppgår till nästan 43 miljarder kronor.

De totala intäkterna ökade med 18% till 805 miljoner kronor från 684 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet ökade med 1% till 387 miljoner kronor från 382 miljoner kronor. Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna var -163 miljoner kronor jämfört med -154 miljoner kronor förra året, och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -73 miljoner kronor jämfört med -99 miljoner kronor.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 114 miljoner kronor jämfört med 158 miljoner kronor. Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 42 685 miljoner kronor från 41 740 miljoner kronor.

Bolaget fortsätter att investera på hög nivå och ser fortsatt stark efterfrågan på säkerhetsfastigheter från flera kunder. Investeringsvolymen är 33 miljarder kronor och bolaget fortsätter att färdigställa nya, om- och tillbyggda lokaler till kunder. Utöver stora byggprojekt fokuserar bolaget på anpassningar och mindre ombyggnationer samt säkerhetshöjande åtgärder. Flera större hyresavtal har ingåtts för ny- och utbyggnad av kriminalvårdsanstalter.

Kapitalmarknaden har stärkts. Svenska fastighetsbolag har emitterat nästan sex gånger mer under kvartalet jämfört med samma period förra året. Specialfastigheter emitterade en femårig obligation på 600 miljoner kronor med en fast årlig ränta på 3,185% under första kvartalet.

Specialfastigheter är i en omställningsfas och växer med utvecklingsprojekt både i volym och antal. Bolaget agerar som både fastighetsförvaltande och projektutvecklande. Därför arbetar det aktivt för att forma en organisation som kan hantera tillväxten. VD Alexandra Laurén ser fram emot den fortsatta tillväxtresan och betonar företagets starka förändringsvilja.