Revelop köper fastigheter för 900 Miljoner

Foto: Revelop, Thomas Sipo

Revelop har säkrat utfästelser på över 2,4 miljarder kronor för sin senaste value-add fond, Revelop VI, och samtidigt genomfört de första förvärven i fonden. Totalt rör det sig om elva fastigheter i två olika transaktioner. En av dessa transaktioner innebär ett portföljförvärv från Castellum till ett värde av cirka 900 miljoner kronor.

Institutionella investerare har visat stort intresse under kapitalanskaffningen till Revelop VI, trots låg aktivitet på kapital- och transaktionsmarknaden för fastigheter. Kapitalet på över 2,4 miljarder kronor kommer från en mix av investerare i Revelops tidigare fonder och nya investerare, där utländska investerare står för en majoritet av kapitalet.

– Jag är väldigt glad och tacksam över förtroendet från både befintliga och nya investerare. Att vi trots det mycket utmanande klimatet för kapitalanskaffningar under relativt kort tid har lyckats resa vår största fond hittills visar på stor tilltro för oss och vår affärsidé, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

Revelop har utnyttjat den rådande marknadssituationen genom att i två transaktioner förvärva elva tillgångar om totalt 70 000 kvadratmeter, motsvarande ett fastighetsvärde på 1 miljard kronor. Ett av förvärven gäller ett portföljförvärv från Castellum med fastigheter i delmarknader med starkt förändringstryck i Stockholm och Göteborg.

Fokus ligger på befintliga fastigheter med stor utvecklingspotential i Sveriges tre storstadsområden. Revelop förlänger livslängden på byggnader och tar fastigheterna på en resa från brunt till grönt, vilket undviker nybyggnation som direkt- och indirekt står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp.

Det handlar om fastigheter med industriell eller blandad användning samt samhällsfastigheter belägna i områden med starkt förändringstryck. Revelop arbetar med att förädla och i vissa fall förändra användningsområde för att göra fastigheterna mer relevanta.

Fastigheterna framtidssäkras genom olika hållbarhetsinitiativ, inklusive förbättrad energiprestanda och miljöcertifieringar, vilket leder till en betydande minskning av koldioxidavtrycket. Samtidigt bidrar utvecklingen till att förbättra den sociala miljön i fastigheternas omedelbara närhet.