Tilläggsisolering - Klimatvänliga vinster på kort tid

Veronica Koutny Sochman Foto: Swedisol

En färsk undersökning av hållbarhetsprestandan för mineralullsisolering visar att vid tilläggsisolering av små- och flerbostadshus kan klimatutsläppen från produktionen av isoleringen återhämtas på endast ett till tre år.

Studien, utförd av Anthesis på uppdrag av Swedisol, pekar också på att motsvarande mängd energi som används vid produktionen av isoleringen kan sparas in på mindre än ett år. Dessa resultat baseras på data från tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer.

– Ibland ifrågasätts värdet av tilläggsisolering i energirenoveringsdebatten med argumentet att klimatpåverkan från isoleringen är för hög. Denna studie visar dock att tilläggsisolering snabbt genererar både energi- och klimatmässiga fördelar. När brytpunkten uppnås efter ett till tre år fortsätter isoleringen att minska klimatutsläppen genom att minska energiförbrukningen och dess klimatpåverkan under byggnadens användningstid, säger Veronica Koutny Sochman, vd för Swedisol.

Kostnaden för tilläggsisolering har också granskats, med utgångspunkt från att tilläggsisoleringen genomförs i samband med planerade fasadrenoveringar. Den ekonomiska återbetalningstiden för både vindisolering och fasad är 5 år för småhus och 18 år för flerbostadshus.

– Förutom den privata ekonomiska nyttan för fastighetsägaren bidrar energieffektiviseringen också till samhällsekonomiska fördelar såsom minskat behov av ny elproduktion, reducerade kostnader för klimatanpassning och minskade klimatutsläpp, säger Veronica Koutny Sochman.

När det samhällsekonomiska värdet beaktas minskar återbetalningstiden för energieffektivisering av flerbostadshuset från 18 till 12 år. I småhuset minskar den från 5 till 3 år, med tanke på den ökande efterfrågan på fossilfri el och minskat behov av ny elproduktion.

– I en tid då marknaden strävar efter att minska både klimatutsläpp och energiförbrukning är det avgörande att vi utgår från fakta och jämför likvärdiga förhållanden. Såväl vid renovering som nybyggnation minskar energieffektiva produkter klimatpåverkan genom att minska energiförbrukningen. Detta är av stor relevans då förslaget om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan utesluter de minskade klimatutsläppen relaterade till energieffektivisering och cirkulära lösningar. Endast klimatpåverkan under byggskedet inkluderas. Det snedvrider konkurrensen mellan olika byggprodukter och är beklagligt då cirkulära och energieffektiva produkter genererar många fördelar – särskilt minskade klimatutsläpp, säger Veronica Koutny Sochman, vd för Swedisol.