Stena Fastigheter minskade sin energianvändning med 30 procent

Jonas Larsson, Energi- och miljöchef Stena Fastigheter Malmö

Användningen av värme, el och vatten skulle minska med 20 procent i hela Stena Fastigheters bestånd på tio år. Ett mål som nu överträffats med råge. Så gjorde fastighetsbolaget för att lyckas.

–Det har varit ett målmedvetet, ibland också svårt arbete, men vi har hela tiden haft vårt mål för ögonen och kontinuerligt följt upp våra resultat, vilket bidragit till att vi nu nått våra mål som vi satte för tio år sedan. Det är glädjande att arbeta med insatser som bidrar till miljön och samtidigt är ekonomiskt lönsamt, säger Jonas Larsson energi- och miljöchef i Malmö.

Stena Fastigheter, som är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, satte för drygt 10 år sedan ett mål att minska sin användning av värme, fastighetsel och vatten med 20 procent till 2020, i hela sitt fastighetsbeståndFöretaget har mellan 2010 och 2020 i genomsnitt minskat sin användning av värme med 30 procent, fastighetsel 38 procent, förbrukning av vatten med 21 procent.

Från ett manuellt till ett automatiserat och digitaliserat arbete

När målen sattes fick Stena Fastigheter se över sin organisation, och det anställdes personer som skulle driva arbetet med energieffektivisering och miljöfrågor. Då, 2010, fanns det nästan inga så kallade uppkopplade fastigheter. All kontroll och reglering fick göras manuellt ute på plats, även avläsningen av data skedde manuellt och endast en gång i månaden. I dag är alla fastigheter uppkopplade till automatiserade system, som kan nås via ett eget tekniskt nät.

–Avläsning av mätarna sker momentant, var femtonde sekund, så det är fullt möjligt att analysera i realtid vad som händer. Det här bidrar till att det är lättare att styra och optimera energianvändningen, säger Jonas Larsson energi- och miljöchef i Malmö.

Stora investeringar i teknisk utrustning har gjorts under tioårsperioden för att nå energimålet. Bland investeringarna kan nämnas närvarostyrd LED-belysning, ventilation med återvinning och ett tekniskt nät där alla fastigheter kan kopplas upp, vilket säkrar insamlingen av data.

Framgångsfaktorerna

Stena Fastigheter har med tiden utökat sin personalstyrka i arbetet kring energi- och hållbarhetsfrågor, där energifrågan är en av flera viktiga pusselbitar i företagets stora hållbarhetsarbete för att halvera sitt klimatavtryck till 2030. Men vad är då framgångsfaktorerna för att lyckas minska sin energianvändning?

Vi har haft dedikerad och utbildad personal som har hållit ihop arbetet, samtidigt som det har getts ett ekonomiskt utrymme att driva projekt för att minska energianvändningen. Genom att redovisa våra resultat öppet i organisationen, kvartalsvis, har det skapats ett engagemang och en vinnarkultur för att målet ska uppnås, säger Jonas Larsson energi- och miljöchef för Stena Fastigheter i Malmö.