Fastighetsbolaget K2A - mål att bli klimatpositivt 2027

Hållbarhetschef Karina Antin och VD Johan Knaust. Foto: K2A

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp vilket gör den till en av de mest koldioxidintensiva sektorerna. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC betonar attl äget är mycket allvarligt. Om den globala medeltemperaturökningen ska hållas under 1,5 grader, måste världens utsläpp av växthusgaser minska kraftigt och snabbt. Idag har K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) fattat beslut om att anta ett nytt klimatmål som innebär att K2A:s hela värdekedja ska vara klimatpositiv redan 2027.

K2A har sedan starten av bolaget 2013 byggt bostäder i svenskt certifierat trä – ett material med låg klimatpåverkan och som lagrar koldioxid. 85 procent av K2A:s förvaltningsobjekt är byggda desenaste sex åren vilket innebär att byggnaderna är energieffektiva med den modernaste tekniken för klimatoptimerad drift. Hållbarhetsfrågan har alltid varit en integrerad del av K2A:s hela värdekedjavilket bland annat resulterat i att K2A som första bolag i världen lanserat ett ramverk för gröna aktier.K2A blir därmed det första fastighetsbolaget i Sverige med ett så pass offensivt klimatmål. Målet innebär både att K2A ska bli klimatpositiva i hela företagets verksamhet, det vill säga att K2A ska reducera mer växthusgaser än bolagets aktiviteter genererar, och därmed lyckats anpassaverksamheten redan tre år innan 2030 då både Parisavtalet och Sveriges miljömål om halverade utsläpp ska vara uppfyllda.

- Vi har redan kommit långt i vårt hållbarhetsarbete men genom att sätta detta offensiva mål tar vi nu nästa steg i vårt arbete med att förstärka positionen som det gröna fastighetsbolaget. Vi vill bliSveriges första klimatpositiva fastighetsbolag och dit tänker vi nå redan 2027. Den avgörande anledningen till att vi kan sätta detta mål är att vi redan vid starten 2013 satsade på etthållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten, vilket nu gör att vi inte behöver ställa om verksamheten utan bara trimma våra processer, säger Johan Knaust, VD för K2A.
 
Målsättningen är att hela K2A:s värdekedja ska vara klimatpositiv senast vid utgången av 2027 - från produktion av lägenheter till hållbar förvaltning av fastigheterna. K2A:s långsiktiga mål är att bolagetska ha nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären, det vill säga inget behov av klimatkompensation.

- Det är av största vikt att fastighetsbranschen anstränger sig för att uppnå stora utsläppsminskningar och därmed minska klimatpåverkan. Branschen behöver accelerera klimatarbetet och här vill K2A ligga i framkant. Den senaste IPCC-rapportens budskap är tydligt, vi måste tillsammans minska utsläppen mycket och snabbt, och därför har vi inte tid att vänta utan behöver agera nu. Det kommer K2A göra genom att fortsätta bygga i trä och återbruka material, fortsätta klimatoptimera vårverksamhet och arbeta strategiskt med cirkuläritet, säger Karina Antin, hållbarhetschef på K2A.