Skenande byggmaterialpriser hotar nybyggnation av bostäder

Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta. Foto: Sveriges Allmännytta

De skenande byggmaterialpriserna riskerar att göra det omöjligt att bygga nya bostäder med hyror som de flesta har råd att betala. En ny undersökning bland Sveriges Allmännyttas medlemsföretag visar att anbudspriserna i en tredjedel av allmännyttans pågående upphandlingar avviker kraftigt från förväntat pris. Priserna i pågående byggprojekt ökar i snitt med 10 procent, i vissa fall med upp till 30 procent.

 

– Enbart det senaste året har byggkostnaderna stigit med 12,2 procent enligt SCB. Det är en exceptionell kostnadsökning. Detta samtidigt som investeringsstödet för hyresbostäder har tagits bort, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

En enkät bland Sveriges Allmännyttas 315 medlemmar visar att de ökade kostnaderna framför allt slår igenom i pågående upphandlingar av nya bostäder. 125 av bolagen har pågående upphandlingar. I nära en tredjedel av dessa avviker anbudspriserna väsentligt från förväntat pris. Av dessa uppger 25 bolag att anbudspriserna i genomsnitt ligger närmare 20 procent högre än förväntat. I några fall är anbudspriserna 40–50 procent högre än förväntat.

De ökade kostnaderna syns även hos de 103 bolag som har pågående nyproduktion. I 170 av 265 pågående projekt har entreprenörerna aviserat och åberopat extra betalning eller kommit in med ett nytt kontraktspris. Entreprenörerna vill i genomsnitt öka kontraktspriset med tio procent. Som mest aviseras kostnadsökningar på 28–30 procent.

– Det stigande ränteläget i kombination med snabbt ökande byggkostnader kommer att påverka byggnadstakten negativt, vilket ökar behovet av ekonomiska reformer för ökat byggande. Vi ser framför allt tre steg för att kunna fortsätta bygga nya hyresbostäder som boende har råd att betala, säger Jonas Högset.

Undanta allmännyttan från LOU. LOU ger cirka 10 procent högre byggpriser och längre byggtid jämfört med vad privata byggherrar har. Om allmännyttan inte behöver tillämpa LOU kan byggkostnaderna sänkas och byggprojekt bli klara snabbare.

Inför låg moms på hyra. Då kan hyresvärdar dra av den moms de betalar på köpta varor och tjänster. Genom att momsen på hyran är betydligt lägre (förslagsvis 6 procent) än på inköpta varor och tjänster (25 procent) skapas ett ekonomiskt utrymme som bostadsföretagen kan använda för att bygga fler bostäder samtidigt som hyran i nyproduktionen kan hållas nere.

Inför typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem. För att långsiktigt komma till rätta med de höga byggkostnaderna krävs ett ökat industriellt byggande. Nationellt behövs ett typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem för att fler aktörer ska bygga industriellt. Det kan ge bostäder till högre kvalitet, med färre fel och lägre klimatpåverkan.

Om enkäten

Sveriges Allmännytta har under två veckor i april frågat sina 315 medlemsbolag hur de påverkas av de ökade kostnaderna. Cirka hälften av medlemmarna har svarat på enkäten.